Javni poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za evidentiranje kandidatov za člana Sveta zavoda JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina

23. 03. 2021

 

Meseca junija 2021 poteče mandat članom Sveta zavoda III. OŠ Rogaška Slatina, zaradi česar je potrebno imenovati nove člane.

 

V skladu s 46. členom Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJ, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16. 49/16-popr., 25/17-Zvaj) in 8. členom Odloka o ustanovitvi JVIZ III. OŠ Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/97, 22/00, 41/08, 116/08, 49/10) svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev. Delavci volijo svoje predstavnike neposredno, starši na Svetu staršev, predstavnike ustanovitelja pa imenujejo njihovi Občinski sveti, in sicer enega predstavnika Občina Rogaška Slatina, enega predstavnika skupaj občini Šmarje pri Jelšah in Rogatec ter enega predstavnika občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, vendar zaporedoma največ dvakrat.

 

 

Svet zavoda  ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti: – sprejema pravila in druge splošne akte šole, – določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune, – predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, – daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, – razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, – sprejema program razreševanja presežnih delavcev, – odloča o najemanju kreditov, – opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.

 

Predstavnik ustanovitelja v Svetu zavoda III. OŠ Rogaška Slatina zaključuje štiriletni mandat. Pisne predloge za kandidate lahko posredujete na naslov občine ali na e-mail obcina@rogaska-slatina.si do dne 12.4.2021 do 8.00 ure.      

 

                                mag. Andrejka Flucher l.r.

                                    Predsednica komisije

Poslano:

- članom občinskega sveta,

- krajevne skupnosti na območju občine,

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.

 

 

Objava:

- spletna stran občine.