Objava ugotovitvene odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra, parc.št. 461/4 k.o. 2635

25. 03. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

 

Številka:  478-0006/2021

Datum:    23.3.2021

 

Občinska uprava Občine Rogaška Slatina na podlagi 17., 19. in 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09 in 51/10), 46. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) ter Sklepa o ukinitvi javnega dobra z dne 24.2.2021 sprejetega na 19. redni seji Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina in objavljenega v Uradnem listu RS, št. 32/21 z dne  8.3.2021 izdaja naslednjo

 

UGOTOVITVENO ODLOČBO

o ukinitvi statusa javnega dobra

 

1. Nepremičnini katastrska občina 2635, parc.št. 461/4 (ID 7086669), pri kateri je v zemljiški knjigi vknjiženo javno dobro, preneha status javnega dobra.

2. Na nepremični iz prejšnje točke tega sklepa pridobi lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, matična številka: 5883946.

3. Ta ugotovitvena odločba se po pravnomočnosti pošlje zemljiški knjigi zaradi izbrisa zaznambe o javnem dobru.

4. Posebni stroški postopka niso nastali.

 

Obrazložitev:

 

 Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na svoji 19. redni seji dne 24.2.2021  sprejel sklep, da se pri nepremičnini, navedeni v 1. točki izreka te ugotovitvene odločbe, pri kateri je bilo v zemljiški knjigi vpisano javno dobro, ukine status javnega dobra. Sklep je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 32/21 z dne 8.3..2021.

 

Ta ugotovitvena odločba je izdana na podlagi Sklepa o ukinitvi javnega dobra, objavljenega v Uradnem list RS, št. 32/21 z dne 8.3..2021. Sklep o ukinitvi javnega dobra je pričel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 8.3.2021.

 

Občinska uprava pošlje pravnomočno ugotovitveno odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o ukinitvi javnega dobra.

 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10- UPB5) takse prosta.

 

S tem je odločba utemeljena.

 

Pravni pouk:

Zoper odločbo je dovoljena pritožna županu Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina  v roku 15 dni od javnega naznanila. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal oziroma se pošlje priporočeno po pošti.

 

    Pripravila:

  Petra Gašparić

   Podsekretarka                                                                            

                                                                                                                            Marko Drofenik

                                                                                                                              Tajnik občine

 

 

Vročiti:

- objava na oglasni deski Občine Rogaška Slatina,

- objava na spletni strani Občine Rogaška Slatina,

- Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah – zemljiška knjiga,

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.