Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. Cerovec

06. 04. 2021

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RSSRS, št. 31/18) objavlja

 

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE

 

1. Občina Rogaška Slatina bo po poteku roka za objavo namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe pristopila k prodaji nepremičnine, parc.št. 1489/4 k.o. 1169 za ceno 2.830,00 EUR.

2. Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe se za 20 dni objavi na uradni spletni strani občine. 

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki.

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.