Objava namere o sklenitvi neposrednih menjalnih pogodb, k.o. Sv. Florijan in k.o. Sp. Sečovo

06. 04. 2021

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

 NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH MENJALNIH POGODB

 

za menjavo nepremičnin zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja v občinski lokalni cesti v treh sklopih:

 

  1. Občina Rogaška Slatina bo pristopila k menjavi nepremičnin v lasti občine, parc.št. 1403/14, 1403/1, 1403/12, 1427/6, 1824/14, 1403/6, 1824/20 vse k.o. 1171. Občina Rogaška Slatina bo pridobila zemljišča, parc.št. 1406/9, 1406/10, 1406/11, 1530/4, 1346, 1425/8 in 1425/9 vse k.o. 1171.
  2. Občina Rogaška Slatina bo pristopila k menjavi nepremičnin v lasti občine, parc.št.  1406/10, 1823/9 in 1824/18 k.o. 1171. Občina Rogaška Slatina bo pridobila zemljišča, parc.št. 1403/16, 1403/17 k.o. 1171.
  3. Občina Rogaška Slatina bo pristopila pristopi k menjavi nepremičnine v lasti občine, katastrska občina 1170 Spodnje Sečovo, parcela 1013/6. Občina Rogaška Slatina bo z menjalno pogodbo pridobila nepremičnino, katastrska občina Sp. Sečovo,  parcela 889/17.

 

Za predmetne nepremičnine bo po uveljavitvi sklepov o ukinitvi javnega dobra na parc.št. 1013/6  k.o. Sp. Sečovo in parc.št. 1824/14 in 1824/20 k.o. Sv. Florijan sklenjena neposredna menjalna pogodba, v skladu z vsebino sklepov Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 31.3. 2021. Menjalne pogodbe bodo sklenjene po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetnih nepremičninah je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.