Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2023

03. 02. 2023

Na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23), 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) ter 3. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 55/14) objavlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

        JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Rogaška Slatina v letu 2023

 

  1. PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske objekte s stalno prijavljenimi občani (v nadaljevanju MKČN) na območju Občine Rogaška Slatina. Sofinancira se izključno zamenjava obstoječih neustreznih grezničnih sistemov, na območjih, kjer ni mogoča priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Seznam območij, na katerih je predvidena gradnja MKČN je sestavni del tega razpisa; seznam je objavljen na spletni strani Občine Rogaška Slatina.

 

  1. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV

 

Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev so fizične osebe s stalnim prebivališčem na naslovu stanovanjskega objekta, kjer zamenjujejo neustrezen sistem odvajanja in nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo. Upravičenec lahko prejme proračunska sredstva za en objekt le enkrat. Sredstva se ne podeljujejo za naložbe izven območja Občine Rogaška Slatine.

 

  1. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 

Pogoji pri vgradnji male komunalne čistilne naprave:

 

- upravičenec mora imeti prijavljeno stalno prebivališče na naslovu vgradnje MKČN,

- upravičenec mora zagotoviti vsa potrebna upravna dovoljenja za vgradnjo MKČN – vodno soglasje ARSO, soglasje javnega podjetja OKP Rogaška Slatina za priključitev,

- dela mora izvesti gospodarska družba ali samostojni podjetnik, registriran za izvajanje dejavnosti,

- stanovanjski objekt, zgrajen po letu 1967, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. Stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967 mora imeti potrdilo, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje,

- MKČN mora Imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10),

- MKČN mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov,

- MKČN mora biti vgrajena izven predvidenih območij (aglomeracij) na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini (MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja javnega podjetja razvidno, da objekt na javno kanalizacijo ne bo priključen),

- čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali komunalni čistilni napravi,

- lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje,

- upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem se načrtuje postavitev MKČN,

- upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem,

- sredstva se dodeljujejo zgolj za zamenjavo obstoječih neustreznih greznic, ne za prvo vgradnjo pri novogradnjah stanovanjskih objektov,

- ob zagonu MKČN mora biti ukinjena obstoječa greznica v skladu s pogoji javnega komunalnega podjetja in podano obvestilo o začetku obratovanja male komunalne čistilne naprave javnemu podjetju.

 

  1. DELEŽ SOFINANCIRANJA

 

- do 50 % upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo MKČN, vendar največ 1000 EUR na eno MKČN (za eno stanovanjsko stavbo) oz. 1200 EUR na eno MKČN (za več stanovanjskih stavb). Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt ali postavitev ene MKČN za več stanovanjskih objektov,

- upravičeni stroški so stroški brez DDV.

 

V primeru, da je vlagatelj pridobil nepovratna sredstva za nakup In vgradijo MKČN tudi Iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sredstev ne sme preseči 100% vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost pridobljenih nepovratnih sredstev presega 100% vrednosti upravičenih stroškov Investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.

 

  1. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 pod proračunsko postavko 15018 Male čistilne naprave. Višina razpisanih sredstev za leto 2023 znaša 10.000,00 EUR. Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da obseg razpisanih sredstev uskladi z veljavnim proračunom. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev veljavnega proračuna. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost pri vrstnem redu.

 

  1. UPRAVIČENI STROŠKI

 

Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje MKČN velikosti do največ 50 PE, vključno s stroški vgradnje in priklopa. DDV ni upravičen strošek.

Upravičenci, ki bodo na razpisu uspešno kandidirali, so dolžni na podlagi dokončnega sklepa o dodelitvi sredstev, podpisane pogodbe o sofinanciranju ter izvedene investicije na občino nasloviti zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami najkasneje do dne 15.11.2023.

 

  1. ROK IN NASLOV VLOŽITVE VLOG

 

Popolno vlogo z vsemi prilogami udeleženci razpisa oddajo osebno ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno 14.07.2023.

 

Vloga in seznam območij, predvidenih za vgradnjo MKČN je na voljo na sedežu Občine Rogaška Slatina ter na spletni strani Občine Rogaška Slatina www.rogaska-slatina.si.

 

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko prosilci dobijo na sedežu občine v pisarni 210 ali na tel. št. 8181715, kontaktna oseba Petra Gašparić.

 

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN 2023«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenim prijavnim obrazcem in vsemi zahtevanimi prilogami.

 

  1. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

 

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja.

 

Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le to dopolni. Prepozne in nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v za to določenem roku, bodo zavržene.

 

O dodelitvi subvencije za vgradnjo bo izdan sklep. Zoper sklep bo mogoča pritožba pri županu občine.

 

Po dokončnosti sklepa o dodelitvi sredstev bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev ter ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se bo izvršilo na račun upravičenca 30. dan po prejemu popolnega zahtevka za izplačilo.

  

Številka: 354 - 0008/2023

Rogaška Slatina, dne 3.2.2023

 

                                                                                                                                Župan

 Občine Rogaška Slatina

   mag. Branko Kidrič, l.r.