Javni razpis o sofinanciranju nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Rogaška Slatina v letu 2023

03. 02. 2023

Občina Rogaška Slatina objavlja v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23)

 

 

JAVNI RAZPIS

o sofinanciranju nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Rogaška Slatina v letu 2023

 

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

 

I.    Predmet razpisa

II.   Splošni pogoji in merila za pridobitev sredstev

III.  Vsebina vloge

IV.   Rok in način prijave

V.    Postopek obravnave vlog in dodeljevanje sredstev

VI.   Nadzor in sankcije

VII. Varstvo osebnih podatkov

 

I. PREDMET RAZPISA

 

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis za sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Rogaška Slatina.

 

II. SPLOŠNI POGOJI IN MERILA ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

 

    1. Predmet javnega razpisa

 

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa dodatkov za zorenje gnojevke - nakup dodatkov,  ki se bodo dodajali v gnojevko in ne kot dodatek krmi. Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2023 na proračunski postavki 15021 Okoljsko osveščanje – sofinanciranje razgrajevanja gnojevke v višini 5.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 50 % stroškov nakupa brez DDV, do porabe sredstev. Nakup mora biti izveden v letu 2023.

 

      2. Upravičenci

 

Kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in redijo živali, imajo sedež na območju občine in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

­Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine.

­Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.

­Sredstev po tem razpisu se ne dodeli za davek na dodano vrednost, v primeru, da je upravičenec zavezanec za DDV.

Vlogo za sredstva v okviru tega razpisa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

Eno kmetijsko gospodarstvo (KMG MID) lahko v letu 2023 odda eno vlogo.

 

III. Vsebina vloge

 

Upravičenec mora vložiti vlogo na izpolnjenem obrazcu z zahtevanimi prilogami.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani občine Rogaška Slatina http://www.rogaska-slatina.si/.

Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani pokličejo na telefonsko številko 03 81 81 716 ali posredujejo vprašanje na elektronski naslov simona.dobnik@rogaska-slatina.si.

 

IV. Rok in način prijave

 

Prijave oziroma vloge z vsemi dokazili je potrebno oddati osebno ali poslati po pošti na naslov:

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina s pripisom »Ne odpiraj - SOFINANCIRANJE DODATKOV ZA ZORENJE GNOJEVKE 2023«.

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 30.09.2023.

 

V. Postopek obravnave vlog in dodeljevanje sredstev

 

Vse prejete vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja. Upoštevale se bodo izključno popolne, v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno oddane vloge.

V primeru, da vloga ni popolna in skladna z zahtevami razpisa za sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, da le-to v roku 8 dni dopolnijo. Če tega ne bodo storili oziroma bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo le-ta s sklepom zavržena.

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan Občine Rogaška Slatina v (nadaljevanju: komisija).

Komisija obravnava vse popolne vloge in na podlagi pregleda vlog in strokovnega ovrednotenja vseh zbranih dokazil, najkasneje v roku 15 dni od odprtja vlog pripravi predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.

Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči občinska uprava. Odločitev je dokončna. O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.

Sredstva se bodo odobrila po načelu prispetja popolne vloge, vendar najdlje do porabe v ta namen zagotovljenih proračunskih sredstev. Če seštevek vseh vlog (zneskov), z upoštevanjem najvišjega možnega sofinanciranja, preseže vrednost razpisanih sredstev, se sofinanciranje vsem vlogam sorazmerno zniža.

 

VI.   Nadzor in sankcije

 

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Rogaška Slatina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.

 

VII.    Varstvo osebnih podatkov

 

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, predvsem skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o sofinanciranju Javnega razpisa o sofinanciranju nakupa dodatkov za zorenje gnojevke na območju občine Rogaška Slatina v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

 

Številka: 330-0002/2023

Datum: 30.01.2023                                                     

 

 

Občina Rogaška Slatina

                                                                                                            mag. Branko KIDRIČ   

                                                                                                                                                                                                                                    ŽUPAN