Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2023

10. 03. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 98/09) in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje socialnih in humanitarnih programov v letu 2023

 

 

I. Naziv in sedež naročnika: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2, 3250 Rogaška Slatina

 

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo sedež ali podružnico v Občini Rogaška Slatina oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da se izvaja tudi za občane Občine Rogaška Slatina,

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,

- so registrirani za izvajanje socialno-humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,

- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.

 

II. Prijava mora vsebovati:

- razpisni obrazec št. 1: Podatki o izvajalcu,

- razpisni obrazec št. 2: Finančno poročilo vlagatelja za leto 2022,

- razpisni obrazec št. 3: Merila in kriteriji za sofinanciranje,

- vsebinski in finančni plan 2023 (priloga 1A),

- evidenca o članstvu, iz katere mora biti razviden najmanj podatek o številu članov in imenski seznam članov iz občine Rogaška Slatina (priloga 1B),

- letno poročilo o delu za leto 2022 (priloga 1C),

- akt o vpisu v register društev ali drug temeljni akt (samo društva, ki se prvič prijavijo na javni razpis) (priloga 1D).

 

III. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih, neprofitnih organizacij, združenj in zasebnikov, ki delujejo na področju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Rogaška Slatina oziroma izvajajo program tudi za občane Občine Rogaška Slatina. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

 

Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine Rogaška Slatina, v ponedeljek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.

 

IV. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2023, so določeni v Pravilniku o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina.

 

V. Okvirna višina sredstev, ki je namenjena za programe iz točke III. javnega razpisa je 15.000,00 EUR.

 

VII. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2023.

 

VIII. Rok za prijavo na javni razpis je 31. marec 2023. Prijavo je potrebno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov:

 

 

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2

3250 Rogaška Slatina

 

Prijava mora biti dana v zapečateni ovojnici. Na sprednji strani kuverte mora biti razviden pripis »Socialni in humanitarni programi 2023 – ne odpiraj«, na hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.

 

Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 31. marca 2023, oziroma je bila do tega dne do 14. ure predložena na vložišče občine. Vse prepozno prejete vloge bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

 

IX. Dodatne informacije o javnem razpisu se dobijo na Občini Rogaška Slatina, Oddelku za družbene dejavnosti, Valerija Šket na tel. 03/81-81-728 oz. po elektronski pošti valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

X. Potencialni prejemniki sredstev bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 15. junija 2023. Z izbranimi izvajalci programov se bodo sklenile pogodbe o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov za leto 2023.

 

Številka: 093 - 0007/2023

Rogaška Slatina, 10.3.2023

 

Občina Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

                                                                        Župan