Javni poziv društvom s področja kulture za predlaganje nadomestnega člana v Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina

15. 03. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Župan

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

 

 

 

 

Številka:   032 – 0008/2023

Datum:     13.3.2023

 

 

Zadeva:  Javni poziv za predlaganje nadomestnega člana Sveta zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina za področje kulture, do prenehanja mandata organu

 

Svet JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina je dne 10.3.2023 posredoval pisno obvestilo, da je članica organa, ga. Leonida Došler, mag., dne 23.2.2023 podala odstopno izjavo. Mandat je nastopila dne 4.3.2019, ko je bila Svet zavoda konstituiran.

 

Odlok o spojitvi JZ za turizem Rogaška Slatina in JZ za kulturo Rogaška Slatina v JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina v 20. členu določa, da dva člana sveta (svet je sicer sestavljen iz sedmih članov) na podlagi izvedenega javnega poziva imenuje župan in sicer enega iz področja turizma in enega iz področja kulture. Ker je bila ga. Leonida Došler, mag., imenovana za področje kulture, je potrebno na izpraznjeno mesto do konca mandata organa (3.3.2024) imenovati nadomestnega člana.

 

Naloge sveta zavoda so:

– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,

– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,

– sprejema cenik uporabe objektov, rekvizitov, naprav ter drugih storitev in programov zavoda,

– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,

– ocenjuje delo direktorja,

– sprejema letni program dela in finančni načrt, sistemizacijo delovnih mest, akt o organizaciji dela, kadrovski načrt, načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima, in druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,

– nadzira izvajanje predpisov iz prejšnje alineje,

– imenuje direktorja zavoda s predhodnim soglasjem z Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina,

– imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda,

– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in vršilcem dolžnosti direktorja,

– spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko njenega ustanovitelja,

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,

– sprejema pravila zavoda,

– sprejema druge splošne akte, za katere je tako določeno v pravilih,

– sprejema letno poročilo in zaključni račun zavoda,

– sprejema petletni razvojni načrt zavoda,

– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,

– odloča o ugovorih in pritožbah delavcev zavoda kot drugostopenjski organ,

– opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje zavoda.

 

S tem pozivom vas pozivam in naprošam, da na priloženem obrazcu do dne 31.3.2023 na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina,  predlagate primernega kandidata/ko, z obrazložitvijo njegovih kompetenc.

 

mag. Branko KIDRIČ

        ŽUPAN