Javni razpis za direktorja JZ RA Sotla

03. 08. 2023

Na podlagi 32., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09, 4/11, 59/14 in 58/23) in 31. člena Statuta Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 50/10 in 32/11) Svet zavoda objavlja javni razpis za prosto delovno mesto


DIREKTOR JZ RA SOTLA
(m/ž)


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
− najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali najmanj magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
− najmanj 7 let delovnih izkušenj,
− izkušnje na področju vodenja, na področju lokalnega in regionalnega razvoja, razvoja podjetništva ter na področju vodenja projektov,
− strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
− državljanstvo Republike Slovenije,
− aktivno znanje slovenskega jezika in znanje dveh tujih jezikov (od tega aktivno en svetovni jezik).

 

Kandidat mora k prijavi predložiti dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, svoj življenjepis in program razvoja dejavnosti zavoda ter ukrepe za dosego programskih ciljev v mandatnem obdobju.


Opis del in nalog delovnega mesta:
− predstavlja in zastopa zavod,
− predlaga svetu zavoda poslovno politiko, načrt dela in finančni načrt zavoda,
− pripravlja program dela in načrt razvoja zavoda,
− predlaga svetu zavoda spremembe in dopolnitve statuta,
− skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanoviteljem,
− predlaga sklic sej sveta zavoda,
− pripravlja gradiva in sodeluje na sejah sveta zavoda,
− pripravlja predloge pravnih aktov in jih posreduje v sprejem svetu zavoda,
− sprejme akte zavoda, za katere ni določena pristojnost sveta zavoda,
− sodeluje pri delu sveta zavoda ter programskega sveta zavoda in drugih organov in teles zavoda,
− skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in tujini,
− sprejema sistemizacijo delovnih mest,
− odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja uslužbencem zavoda in o disciplinski
odgovornosti delavcev,
− v skladu z veljavnimi predpisi odloča o nagrajevanju uslužbencev zavoda,
− kot prvostopenjski organ odloča o pritožbah in ugovorih delavcev zavoda s področja delovnih
razmerij,
− pripravlja pogodbe in druge akte v skladu s sklepi in smernicami sveta zavoda,
− lahko opravlja funkcijo koordinatorja – svetovalca za lokalni razvoj,
− opravlja vse druge naloge na podlagi statuta, zakona in drugih veljavnih predpisov.

 

Po trinajsti točki 6. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB), ki do 21. člena velja tudi za javne zavode, se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.


Dokazila oziroma dokumentacija, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti osnovno znanje tujih jezikov je (kandidat mora izpolnjevati vsaj enega izmed navedenih kriterijev):
− zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli, na kateri se je kandidat učil jezika, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta,
− končana srednja šola, na kateri se je kandidat učil jezika, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, pri čemer kandidat ni obiskoval osnovne šole, na kateri se je učil navedenega jezika,
− opravljen izpit iz navedenega jezika na dodiplomskem ali podiplomskem študiju,
− potrdilo o jezikovnem usposabljanju iz navedenega jezika pri ustrezni organizaciji v trajanju najmanj 300 ur,
− potrdilo o uspešno opravljenem izpitu iz navedenega jezika na osnovni ravni znanja pri ustrezni
organizaciji.


Dokazila oziroma dokumentacija, na podlagi katere je mogoče presoditi in preveriti aktivno znanje enega svetovnega jezika je (kandidat mora izpolnjevati vsaj enega izmed navedenih kriterijev):
− zaključena osnovnošolska obveznost na osnovni šoli in končana srednja šola, na kateri se je kandidat učil jezika, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta,
− končana srednja šola na kateri se je kandidat učil jezika, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta, pri čemer oseba predhodno ni končala osnovne šole, na kateri se je učila tega jezika, in izpit na dodiplomskem ali podiplomskem študiju iz navedenega jezika,
− zaključen dodiplomski študij navedenega jezika,
− šolanje v drugi državi, kjer je navedeni jezik materin jezik,
− certifikat oziroma potrdilo o višji ravni znanja navedenega jezika.
Kot svetovna jezika se štejeta angleški in nemški jezik.
Aktivno znanje slovenskega jezika se izkazuje z doseženo izobrazbo na slovenski šoli v okviru stopnje izobrazbe, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta. V kolikor kandidat nima pridobljene izobrazbe na slovenski šoli mora priložiti kopijo verodostojne listine v skladu z Uredbo o potrebnem znanju slovenščine za posamezne poklice oziroma delovna mesta v državnih organih in organih samoupravnih lokalnih skupnosti ter pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil (Uradni list RS, št. 22/08).
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. Fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Fotokopije dokazil oziroma verodostojnih listin o zahtevanih delovnih izkušnjah, iz katerih je jasno razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe/tarifni razred na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu).
3. Življenjepis.
4. Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (če kandidat opravljen izpit ima).
5. Dokazilo o izkazovanju znanja slovenskega jezika in dveh tujih jezikov (aktivno en svetovni jezik).
6. Dokazila iz katerih bo razvidno, da ima kandidat izkušnje na področju vodenja, na področju lokalnega
in regionalnega razvoja, razvoja podjetništva ter na področju vodenja projektov.
7. Program razvoja dejavnosti Razvojne agencije Sotla ter ukrepe za dosego programskih ciljev v mandatnem obdobju.
8. Izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije.


Postopek izbire kandidata bo izvedel Svet zavoda na podlagi pravočasno vloženih in popolnih prijav ter ob upoštevanju, da kandidat izpolnjuje pogoje za delovno mesto DIREKTOR RA. Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa Svet zavoda. Soglasje k imenovanju direktorja podajo ustanoviteljice v roku 40 dni od poziva po sprejetem sklepu Sveta zavoda o izbiri kandidata. V primeru, da ustanoviteljica v določenem roku ne poda svojega soglasja, se smatra, da je soglasje podano. Odločitev o imenovanju direktorja je pravno veljavna šele po sprejetem soglasju ustanoviteljev.


Mandat direktorja traja štiri leta, po izteku mandatne dobe je lahko ponovno imenovan za direktorja. Na podlagi akta o imenovanju, sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi predsednik sveta. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje 12.8.2023 v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis – DIREKTOR« na naslov: Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@rasotla.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.


Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne prijave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa.
Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Aniti Čebular na telefonski številki 03/817 18 67 ali na elektronskem naslovu anita.cebular@rasotla.si.
V javnem razpisu o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.


Predsednica sveta zavoda
mag. Suzana Likar