Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Inšpektor III

15. 11. 2023

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih  uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas s polnim delovnim časom:

 

INŠPEKTOR III

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

− končano najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) oz. visoko strokovno izobrazbo (prva bolonjska stopnja) – raven 7/I

− najmanj 4 leta delovnih izkušenj;

− opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

− opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;

− opravljen strokovni izpit za inšpektorja,

− opravljen izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,

− znanje uradnega jezika;

− državljanstvo Republike Slovenije;

− ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno  kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

− zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zahtevana funkcionalna znanja: opravljen vozniški izpit B kategorije.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega izpita iz upravnega postopka, ga mora v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08, 8/10 in  82/13) opraviti najkasneje v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. Za kandidate, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu Zakona o javnih uslužbencih. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja in izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega izpita iz upravnega postopka, ga mora v skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07, 40/14) opraviti najkasneje v 6 mesecih od imenovanja.

 

 

Delovne naloge:

 

- opravljanje inšpekcijskega nadzorstva;

- vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonu o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi;

- vodenje postopkov in izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških;

- vlaganje kazenski ovadb za kazniva dejanja,

- samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela inšpekcijskega organa;

- vodenje predpisanih in internih evidenc s področja nadzora inšpekcijskega organa;

- nudenje pravne in strokovne pomoči;

- druge naloge po odredbi vodje.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena na obrazcu z oznako JN1, ki je priloga tega natečaja z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi izjavami. Izbrani kandidat bo delo na navedenem delovnem mestu opravljal v uradniškem nazivu Inšpektor III. Dela na razpisanem delovnem mestu se opravljajo v nazivih Inšpektor III, Inšpektor II, Inšpektor I.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, z razveznim pogojem, da izbrani kandidat uspešno opravi poskusno delo v trajanju petih mesecev.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na območjih občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina oz. v drugih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list št. 139/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na obrazcu z oznako JN1, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "JN1 – Inšpektor III«  na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani občin soustanoviteljic skupnega organa. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: o pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po opravljeni izbiri.

 

Na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina, na naslovu www.rogaska-slatina.si, bomo objavili obvestilo o končanem postopku javnega natečaja.

 

Imenovana natečajna komisija bo s kandidati, ki bodo izkazali izpolnjevanje pogojev, opravila ustne razgovore v skladu s sprejetimi standardi za zasedbo uradniškega delovnega mesta.

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Petra Gašparić na tel. št: 03 8181715 vsak delavnik.

 

Številka:  110 – 0012/2023

Datum:     15.11.2023

 

mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                                                                                                              ŽUPAN