Javna objava predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9)

17. 11. 2023

Občina Rogaška Slatina je na pobudo zasebnika pristopila k pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9), v nadaljevanju OPPN.

 

Predmet OPPN je umestitev dveh prostostoječih stanovanjskih stavb z zunanjimi ureditvami in pripadajočo celovito ureditvijo gospodarske infrastrukture ter priključevanjem novih objektov nanjo. Lokacija je na mestu dotrajane stanovanjske stavbe, ki se odstrani. Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi okvirna umestitev stavb, prometnih in zelenih površin. Zasnova izhaja iz obstoječe parcelacije in značilnosti terena.

 

Postopek priprave OPPN se je začel s sklepom, ki ga je v marcu 2022 sprejel župan Občine Rogaška Slatina (Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo ob Celjski cesti (del EUP RA9) in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/22 z dne 18. 3. 2022. Pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17). Ministrstvo za naravne vire in prostor je odločilo, da v postopku priprave in sprejemanja plana ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave, predmetnemu prostorskemu aktu pa je v zbirki prostorskih aktov dodelilo identifikacijsko številko 2917. Dopolnjeni osnutek OPPN je bil javno razgrnjen od 6. 10. 2023 do 7. 11. 2023, javna razgrnitev je bila organizirana 6.11.2023. Pripomb javnosti ni bilo. Sprejeta so stališča do pripomb, ki so del objavljenega gradiva.

 

Namen objave gradiva je pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora na fazo predloga OPPN.