Javna razgrnitev tehnične posodobitve OPN Občine Rogaška Slatina

05. 02. 2024

Skladno s 142. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-3) Občina Rogaška Slatina objavlja pričetek javne razgrnitve tehnične posodobitve Občinskega prostora načrta.

 

Javna razgrnitev traja od 5.2.2024 do 20.2.2024.

 

Občina Rogaška Slatina je v letu 2019 sprejela in v letu 2021 po kratkem postopku spremenila in dopolnila temeljni občinski prostorski akt, kot ga opredeljuje Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, štev. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljevanju: ZPNačrt), t.j. Občinski prostorski načrt občine Rogaška Slatina (odloka objavljena v Uradnem listu RS, št. 50/19 in 115/21; v nadaljnjem besedilu: OPN).

 

Izvedbeni del veljavnega OPN je grafično prikazan na zemljiško katastrskem prikazu (ZKP) iz avgusta 2008. Gre za geodetsko podlago, ki se medtem več ne posodablja, ker jo je zamenjal kataster nepremičnin (KN) oziroma zemljiško katastrski načrt (ZKN).

 

Z namenom OPN prikazati na ažurni geodetski podlagi in ga operativno kakovostno vključiti v občinski prostorski informacijski sistem i-občina, je bilo potrebno izbrane vsebine izvedbenega dela OPN prenesti na ZKN/KN. Gre za postopek, ki ga predpisi imenujejo tehnična posodobitev. Nanaša se na namensko rabo prostora, kot je prikazana v izvedbenem delu OPN, na enote urejanja prostora, na območja urejanja z veljavnimi in načrtovanimi občinskimi podrobnejšimi prostorskimi akti ter na morebitne druge vsebine, ki se prikazujejo na katastrskih podlagah. Pri tem se v postopku tehnične posodobitve vsebina OPN, ki je predmet posodobitve, ne spreminja.