Obvestilo o končanem javnem natečaju za delovno mesto Vodja oddelka za razvoj in investicije

15. 05. 2024

Na podlagi 2. odstavka 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo uradniškega delovnega mesta Vodja oddelka za razvoj in investicije v občinski upravi Občine Rogaška Slatina, ki je bil objavljen na spletni strani občine dne 22.04.2024 in Zavodu RS za zaposlovanje z registrsko številko prijave PG04225 izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo na podlagi 26. člena  Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) v osmih dneh od vročitve sklepa o neizbiri pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v vsa gradiva natečajnega postopka. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku lahko pridobite pri Petri Gašparić, tel. 038181715.