Javni razpis za pospeševanje zaposlovanja 2020

16. 01. 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2020.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

Občina Rogaška Slatina na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 72/19) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 55/14) objavlja

 

RAZPIS

 

za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna

za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2020

 

1. PREDMET RAZPISA

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis po pravilu »de minimis« za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina za leto 2020. Višina razpisanih sredstev, predvidenih v veljavnem proračunu Občine Rogaška Slatina znaša 34.000 EUR.

 

2. MERILA IN POGOJI

2.1 Za sredstva lahko zaprosijo:

 • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogaška Slatina,
 • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina in so državljani Republike Slovenije.

 

Do sredstev niso upravičeni gospodarski subjekti, ki:

 • so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
 • so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
 • delujejo v cestnoprometnem sektorju in želijo dodeljeno finančno pomoč nameniti za nabavo vozil za cestni prevoz tovora,
 • delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama V Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:
 • če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 • če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

 

2.2 Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč

(subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS-Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,
 • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS-Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo, ima stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest in je bila zaposlitev sklenjena v tekočem koledarskem letu.


Pomoč tako ne sme biti namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.

Pomoči prav tako ne smejo biti pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.

 

2.3 Pogoji, katere mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev:

 • da je novo zaposlena oseba državljan Republike Slovenije,
 • da je novo zaposlena oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje-Urad za delo Šmarje pri Jelšah najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
 • da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
 • da ima gospodarski subjekt sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina ter na novo zaposluje osebo s stalnim bivališčem na območju občine Rogaška Slatina,
 • da je zaposlitev sklenjena za nedoločen čas,
 • da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
 • da skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila «de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

 

 

2.4. Višina subvencije, ki jo lahko pridobijo upravičenci:

 

1700 € za vsako novo zaposleno osebo za nedoločen čas.

Enemu upravičencu-delodajalcu se v tekočem letu lahko dodeli subvencija za največ dve novi zaposlitvi. Pri dodeljevanju subvencij se upošteva pravilo »de minimis«.

Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči po pravilu »de minimis«.

 

2.5. Vrstni red upravičencev

 

V primeru večjega števila vlog se vrstni red upravičencev oblikuje na osnovi sledečih meril:

 1. upravičenec zaposluje invalida,
 2. upravičenec zaposluje težje zaposljivo osebo,
 3. upravičenec zaposluje osebo z univerzitetno izobrazbo,
 4. drugi upravičenci.

 

3. VSEBINA VLOGE

 

Vlagatelj mora k vlogi predložiti naslednja dokazila oziroma z vložitvijo vloge pooblasti občinski organ za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc:

 

SAMOZAPOSLITEV:

 • potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS-Urada za delo Šmarje pri Jelšah, da je prosilec registriran kot brezposelna oseba najmanj dva meseca pred dnevom zaposlitve,
 • kopijo osebnega dokumenta iz katere je razvidno stalno bivališče,
 • dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
 • sklep o vpisu v poslovni register Slovenije (AJPES),
 • izjavo, da za iste upravičene stroške, za katere uveljavlja subvencijo, ne prejema pomoči po drugih predpisih oz. da s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« niso presežene predpisane intenzivnosti.


DELODAJALCI (za nove zaposlitve):

 • potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS-Urada za delo Šmarje pri Jelšah, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba najmanj dva meseca pred dnevom zaposlitve,
 • dokazilo o zaposlitvi (obrazec M1),
 • kopija osebnega dokumenta novo zaposlene osebe iz katere je razvidno njeno stalno bivališče,
 • sklep o vpisu v poslovni register Slovenije (AJPES),
 • izpisek iz sodnega registra oziroma odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti po področnem zakonu,
 • potrdilo, da gospodarski subjekt ni v postopku stečaja ali likvidacije,
 • potrdilo, da ima gospodarski subjekt plačane dajatve (FURS),
 • seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
 • pisno izjavo vlagatelja o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč iz česar je razvidno, da znesek dodeljenih pomoči skupaj s predvidenim zneskom pomoči »de minimis« ne presega predpisane intenzivnosti pomoči.

 

4. VLOGE

Vloge za prijavo na razpis so na voljo na vložišču ali na spletnih straneh občine Rogaška Slatina na naslovu http://www.rogaska-slatina.si.

 

5. ROK ZA PRIJAVO

Rok za prijavo je odprt od datuma objave razpisa do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 31.10.2020.

Za pravočasne se štejejo vloge, katere bodo najkasneje do 31.10.2020 predložene na vložišče občine, oziroma vloge, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje zadnji dan roka razpisa.

Komisija bo mesečno, v kolikor bodo prispele vsaj tri vloge, obravnavala samo popolne vloge, ki bodo prispele do desetega dne v tekočem mesecu in o njih odločala najkasneje v petnajstih dneh od sprejema vloge.

Sklep o odobritvi sredstev ali zavrnitvi vloge bo sprejel župan na predlog komisije najkasneje v 30. dneh od obravnave vloge.

 

6. POŠILJANJE VLOG

Vloge z zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov: OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 ROGAŠKA SLATINA, s pripisom »JAVNI RAZPIS-POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA« in »NE ODPIRAJ« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja.

Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so Vam na voljo na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 03-81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

mag. Branko Kidrič

ŽUPAN