Javni razpis za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih financiranj 2020

17. 01. 2020

Prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

Občina Rogaška Slatina objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 8. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), Pravilnika o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 11/18) in Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2020 (Uradni list RS, št. 72/19)

 

JAVNI RAZPIS

 

za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet

drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina v letu 2020

 

 

1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev ali dejavnosti:

- ki promovirajo občino, njene prebivalce in kraje oziroma širijo njene razvojne potenciale;

- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v Statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);

- ki so socialne, izobraževalne, kulturne, glasbene, umetniške, turistične, športne, humanitarne, veteranske in podobne narave;

- ki so neposredno vezane na gostovanje skupin iz tujine;

- ki so neposredno vezana na medregijsko in mednarodno sodelovanje;

- ki jih organizirajo mladi in so namenjene mladim;

- ki so neposredno namenjena plačilu stroškov sprejema in pogostitev ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnosti oziroma pomoč pri tem.

 

2. Upravičenci za prijavo na razpis

Na razpisu lahko sodelujejo:

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Rogaška Slatina;

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev ali dejavnost organizirajo na območju občine Rogaška Slatina;

- fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihova prireditev ali dejavnost, ki je organizirana izven občine Rogaška Slatina, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembna za občino Rogaška Slatina.

 

3. Višina razpisanih sredstev

Okvirna vrednost sredstev za programe/projekte/prireditve, ki niso predmet drugih financiranj v Občini Rogaška Slatina za leto 2020 znaša 15.000,00 EUR.

 

Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev, v kolikor se namenska proračunska postavka v veljavnem proračunu zmanjša.

 

4. Razpisna dokumentacija

Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine Rogaška Slatina, v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.

 

5. Merila za vrednotenje prijavljenih programov in projektov

Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga za sofinanciranje upošteva naslednja merila:

 

- A – pomen za občino Rogaška Slatina in njene občane, prispevek k prepoznavnosti in ugledu

- B – izvedljivost prireditve oziroma dejavnosti

- C – obseg in kakovost prireditve oziroma dejavnosti

- D – reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Občino Rogaška Slatina 0 – 30 točk

 

0 – 20 točk

0 – 30 točk

0 – 20 točk

 

Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100. Vrednost točke je 10 evrov.

Merila so natančneje opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju programov/projektov/ prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Rogaška Slatina.

 

6. Rok za oddajo prijave
Prijavitelji lahko oddajo pisne vloge kadarkoli v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu, vendar najkasneje do 15. novembra za tekoče leto.

 

Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.

 

Prijavitelj mora prijavo oddati na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina. Oddana mora biti v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – JR Programi in projekti v letu 2020«, na njej pa mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja.

 

Prijave na razpis, ki bodo prispele po porabi za razpis zagotovljenih sredstev oziroma zaprtju razpisa, ne bodo obravnavane.

 

7. Odpiranje in obravnava prijav
Prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno v roku 30 dni od odpiranja prijav.

 

Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju projektov/programov/ prireditev v Občini Rogaška Slatina za leto 2020, in sicer v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.

 

8. Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo

Dodatne informacije o javnem razpisu se dobijo na Občini Rogaška Slatina, in sicer po telefonu 03 818 17 17 (Polona Golob Kovačič) ali elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

 

 

 

Občina Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

župan