Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2020

30. 01. 2020

Občina Rogaška Slatina objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2020. Rok za prijavo je 2. marec 2020. Odpiranje vlog bo 5. marca 2020.

Občina Rogaška Slatina objavlja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18), 8. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17), 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 123/03, 110/05, 11/07, 98/09, 101/13)    

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju kulture v letu 2020    


1.   
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij, oziroma kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
 • kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije v delu,  ki presega šolske vzgojno - izobraževalne programe,
 • izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
 • kulturne prireditve in projekte, ki so v interesu občine,
 • založništvo.  2.   
Upravičenci za prijavo na razpis

Predloge programov in projektov lahko pošljejo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,
 • da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
 • da imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu,
 • da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poročilo o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
 • da sodelujejo na vsakoletnih občinskih revijah, če so le-te na področju njihove dejavnosti organizirane,
 • posamezni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.  

 

3.    Višina razpisanih sredstev

Okvirna vrednost sredstev za programe in projekte javnega razpisa na področju kulture v  Občini Rogaška Slatina za leto 2020 znaša 47.300 €, od tega je 33.110 € namenjenih za sofinanciranje redne dejavnosti društev in 14.190 € za sofinanciranje projektov.  

Občina Rogaška Slatina si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev, v kolikor se namenska proračunska postavka v veljavnem proračunu zmanjša.  


4.   
Razpisna dokumentacija

 • Obrazec 1: Splošni podatki
 • Obrazec 2: Finančno poročilo za leto 2019 – v primeru prijave za sofinanciranje redne dejavnosti
 • Obrazec 3: Predlog dotacije za redno dejavnost društva – v primeru prijave za sofinanciranje redne dejavnosti
 • Obrazec 4: Predlog izvedbe projekta – v primeru prijave za sofinanciranje izvedbe projekta.  


Predlagatelji morajo prijave na razpis predložiti na obrazcih, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija. Razpisna dokumentacija se lahko dvigne na vložišču Občine Rogaška Slatina, v ponedeljek, torek in četrtek med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 16. uro in v petek med 8. in 14. uro ter na spletni strani občine www.rogaska-slatina.si.    


5.   
Merila za vrednotenje prijavljenih programov in projektov

Izbrani programi se bodo sofinancirali na osnovi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina.  


6.   
Rok za oddajo prijave Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina do vključno ponedeljka, 2. marca 2020.   Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 2. marca 2020, oziroma je bila do tega dne do 15. ure predložena na vložišče občine. Oddana mora biti v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javni razpis kultura 2020«, na njej pa mora biti naveden tudi naziv in naslov prijavitelja.   Vse prepozno prejete prijave bodo neodprte vrnjene vlagatelju.  


7.   
Odpiranje in obravnava prijav

Odpiranje prijav bo 5. marca 2020 ob 13. uri v prostorih Občine Rogaška Slatina.   Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenile pogodbe o sofinanciranju kulturnih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina za leto 2020 v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.  


8.   
Informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo

Dodatne informacije o javnem razpisu se dobijo na Občini Rogaška Slatina, in sicer po telefonu 03 818 17 17 (Polona Golob Kovačič) ali elektronski pošti polonca.golob-kovacic@rogaska-slatina.si vsak delovnik med 8. in 14. uro.      

Občina Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič,
župan