Objava avtentičnega besedila in obrazložitve vsebine Odredbe o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Slatina

19. 03. 2020

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 30. in 32. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2) z dne 17.3.2020

 

ODREDBO O IZVAJANJU PRIPOROČIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE V OBČINI ROGAŠKA SLATINA

 

1. Splošna določba  

1. člen

(vsebina odredbe)

S to odredbo se na območju Občine Rogaška Slatina zagotovi izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2) z dne 17.3.2020.

    2. Izvajanje priporočil  

2. člen

(zaščitna sredstva za zaposlene)

Lastnik oziroma uporabnik poslovnega prostora trgovine (v nadaljnjem besedilu: lastnik trgovine) mora zaposlenim v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila idr.).  

  3. člen

(največje število strank v trgovini)

Glede na kvadraturo poslovnega prostora trgovine je lahko v poslovnem prostoru prisotna ena stranka na 20 m2 površine poslovnega prostora trgovine. V površino poslovnega prostora se ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd.

4. člen

(vstop v poslovni prostor)

(1) Lastnik trgovine mora zagotoviti posamičen vstop strankam v poslovni prostor trgovine na način, da največje število strank v poslovnem prostoru trgovine ne preseže števila določenega s prejšnjim členom.

(2) Lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v poslovni prostor trgovine podučiti o uporabi razpoložljivih zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih strankam zagotavlja lastnik trgovine.

(3) Lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi v trgovino in da nakup, po navodilu stranke, opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se v tem primeru izroči kupljeno blago izven poslovnega prostora trgovine.  

  5. člen

(razdalja na blagajni)

(1) Razdalja med strankami, čakajočimi na blagajni, mora biti vsaj 2 metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine.

(2) Za zagotovitev pretočnosti strank na blagajni mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni na način, da se med strankami zagotavlja razdalja iz prejšnjega odstavka.  

6. člen

(vzdrževanje reda in čistoče v poslovnem prostoru)

(1) Lastnik trgovini mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine.

(2) Lastnik trgovine mora zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni izven delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev.  

7. člen

 (navodila lastnika poslovnega prostora)

Lastnik trgovine mora, v skladu s to odredbo, na vidno mesto na vhod v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o največjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.   

  3. Nadzor nad izvajanjem uredbe

  8. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe izvajajo pristojne službe občinske uprave.  

4. Končna določba

9. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati z dnem objave v  Uradnem listu RS. Objavi se na spletni strani in oglasni deski občine Rogaška Slatina.

 

Številka: 846-0003/2020

Datum:   19.3. 2020 

Župan

Občine Rogaška Slatina

                                                                                                mag.  Branko KIDRIČ 

 

 

V nadaljevanju podajamo obrazložitve k posameznim določilom  ODREDBE O IZVAJANJU PRIPOROČIL NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE V OBČINI ROGAŠKA SLATINA

V skladu z določili prvega odstavka 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in navodili. V primeru izrednih razmer, v katerih je lahko (bi lahko bilo) ogroženo življenje ljudi, sme župan sprejeti začasne nujne ukrepe. Sprejeta Odredba v celoti sledi Priporočilom glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru, ki jih je  je Nacionalni inštitut za javno zdravje izdal 17.3.2020.

Obrazložitev k 1. členu:  

Nacionalni inštitut za javno zdravje je 17. marca 2020 izdal Priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2), s katerimi glede na strokovna izhodišča priporoča, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd.  Ob tem nacionalni inštitut poudarja, da je v primeru večjih prostorov (npr. 100 m2) možnost izogibanja preostalim strankam v prostoru in zagotavljanje ustrezne razdalje 1,5 m2 lažje in je zato v prostoru prisotnih več kot 5 oseb, vsekakor pa priporoča, da se okvirna površina ne spusti pod mejo 15 m2 na posamezno stranko.  Razdalja med čakajočimi naj bo vsaj 2 metra, lastnik poslovnega prostora mora določiti največje dovoljeno število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu). Ob navedenem predlagajo pretočnost strank v (večjih) trgovinah na način, da se loči število strank, ki opravljajo nakupe in stranke, ki stojijo v vrsti na blagajni. Ko se mesto ob blagajni izprazni in v vrsto vstopi stranka, ki je opravljala nakupe, se dovoli vstop novi stranki. Glede čakajočih pred poslovnimi prostori, predlagajo razdaljo vsaj 2 metra med posameznimi strankami.   Lastnikom poslovnih prostorov se priporoča organizacijo dela na način, da vsa opravila, ki jih lahko izvajajo izven poslovnega časa trgovin, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem opozarja na ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev. Priporočajo zagotovitev rokavic za enkratno uporabo, ki jih stranka po opravljenih storitvah ustrezno zavrže.

Obrazložitev k 2. členu:  

Z besedilom se določa obveznost lastnika oziroma uporabnika poslovnega prostora trgovine, da zaradi zagotovitve varnosti in zdravja zaposlenih v trgovini le-tem zagotovi razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila idr.

Obrazložitev k 3. členu:  

Besedilo je oblikovano na podlagi Priporočil glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2). Glede na strokovna izhodišča se priporoča, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd.

Obrazložitev k 4. členu:  

Besedilo je oblikovano na podlagi Priporočil glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2). Glede na strokovna izhodišča se priporoča, da posamezen poslovni prostor zagotavlja 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Priporočena površina ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd. Ob navedenem moramo opomniti, da se priporoča zagotovitev rokavic za enkratno uporabo, ki jih stranka po opravljenih storitvah ustrezno zavrže.

Obrazložitev k 5. členu:  

Besedilo je oblikovano na podlagi Priporočil glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2). V skladu s priporočili naj bo razdalja med čakajočimi vsaj 2 metra, lastnik poslovnega prostora pa mora določiti največje dovoljeno število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu).   Ob navedenem se predlaga pretočnost strank v (večjih) trgovinah na način, da se loči število strank, ki opravljajo nakupe in stranke, ki stojijo v vrsti na blagajni. Ko se mesto ob blagajni izprazni in v vrsto vstopi stranka, ki je opravljala nakupe, se dovoli vstop novi stranki. Glede čakajočih pred poslovnimi prostori, predlagajo razdaljo vsaj 2 metra med posameznimi strankami.  

Obrazložitev k 6. členu:  

Besedilo je oblikovano na podlagi Priporočil glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SARS-CoV-2). Lastnikom poslovnih prostorov se priporoča organizacijo dela na način, da vsa opravila, ki jih lahko izvajajo izven poslovnega časa trgovin, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem opozarja na ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev.

Obrazložitev k 7. členu:  

Z besedilom je določeno, da mora lastnik trgovine, v skladu z uredbo, na vidno mesto na vhod v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo in navodila.

Obrazložitev k 8. členu:

Besedilo je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.  

Obrazložitev k 9. členu:

Odredbo je smiselno upoštevati takoj po javni objavi – splet in oglasna deska, zaradi pravne varnosti začne veljati po objavi v uradnem glasilu, Uradnem listu RS.