34. redna seja, 29.6.2022

22. 06. 2022

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:  0320 – 0007/2022

Datum:    22.6.2022

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

34. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo,  29. 6. 2022 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

 1. Zapisnik 33. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

        (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

 1. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina, 2. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

        Dopolnitev gradiva z dne 29.6.2022

 1. Predlog Odloka o OPPN za del območja S2/SV (del EUP RA9),2. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022, 2. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022, 2. obravnava.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 1. obravnava.

        (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogaška Slatina, 1. in 2. obravnava.

       (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Rogaška Slatina.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, k.o. Velike Rodne.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog za podelitev priznanj Občine Rogaška Slatina za leto 2022.

        (Gradivo je priloženo, poročevalka: ga. Leonida Došler, mag.)

 

 1. Predlog uvrstitve novega projekta v Načrt razvojnih programov 2022-2025.

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2022-2025 in razporeditev dodatnih sredstev znotraj posebnega dela proračuna za leto 2022.

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog pristopa vključitve zainteresirane javnosti v projekt priprave porabe sredstev iz naslova pridobljenih sredstev od davka na igre na srečo.

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

 

 1. Predlog Strategije za mlade v Občini Rogaška Slatina 2022 – 2027.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Barbara Rehar.)

 

 1. Predlog potrditve sistemizacij v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih na območju občine za šolsko leto 2022/2023.

        (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)

 

 1. Pobude in vprašanja.

 

 1. Razno.

 

 

Dodatna točke k predlogu dnevnega reda, 29.6.2022

Poziv Svetniške skupine SD z dne 29.6.2022 za umik predlagane 3. točke dnevnega reda

 

 

 

 

                                                                                                            mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                        ŽUPAN