5. redna seja, 29.3.2023

23. 03. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka:   0320 - 0003/2023

Datum:     22. 3. 2023

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

s k l i c u j e m

5. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo,  29.3.2023 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

                                                                                                      

 1. Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

      (Gradivo je priloženo.)

 

 1. Poročilo o realizaciji sklepov.

  

 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas, 2. obravnava.

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Bernarda Perić.)

 

 1. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2), 1. obravnava

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Bernarda Perić.)

    Dodatno gradivo k 4. točki, dodano dne 29.3.2023

 1. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla, 1. in 2. obravnava.

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in  ga. Simona Dobnik.)

 

 1. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2022, 1. in 2. obravnava.

    (Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

    Popravek očitnih pomot na straneh 92 in 95 gradiva za 6. točko dnevnega reda, dodano dne 29.3.2023

 

 1. Predlog vključitve dodatnih prihodkov proračuna za leto 2023 in spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026 za projekt »Razgledni stolp Kristal«.

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023-2026 za projekt »Kopališče Rogaška Slatina«.

       (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Branko Kidrič, župan.)

 

 1. Predlog prerazporeditve preostanka proračunskih sredstev iz naslova vplačila davka od iger na srečo (Eurojackpot) (razen za projekt »Kopališče Rogaška Slatina«, obravnavan v prejšnji točki).

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026 za projekta »Nogometna infrastruktura v Športnem centru Rogaška Slatina« in »Kopališče Rogaška Slatina«.

        (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog spremembe Načrta razvojnih programov za obdobje 2023 – 2026 za projekt »Arena Janina«.

        (Gradivo je priloženo; poročevalec: g. Tomaž Kranjec.)

 

 1. Predlog določitve obsega delovne uspešnosti za direktorje/ravnatelje javnih zavodov za leto 2022.

     (Gradivo je priloženo; poročevalec: mag. Bojan Pirš.)

 

 1. Predlog cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja od 01.05.2023:

-     obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,

-     odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

    (Gradivo priloženo, poročevalec: predstavnik družbe Simbio d.o.o..)

 

 1. Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja od 01.05.2023:

- oskrbe s pitno vodo,

- odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,

- ravnanje s komunalnimi odpadki.

  (Gradivo priloženo, poročevalca: mag. Bojan Pirš in ga. Anita Staroveški.)

 

 1. Predlog pristopa k menjavi zemljišč, k.o. Rogaška Slatina.

   (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog pristopa k menjavi zemljišč, k.o. Cerovec.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prodaje stvarnega premoženja občine, k.o. Kamence, k.o. Rogaška Slatina.

   (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog prodaje stvarnega premoženja občine, k.o. Rogaška Slatina.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Predlog nakupa stvarnega premoženja občine, k.o. Sp. Sečovo, del k.o. Sv. Florijan.

  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

 1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

               - odgovor na vprašanje mag. Andrejke Flucher v zvezi z organizacijo nujne medicinske službe

               - odgovor na pobudo mag. Aleksandre Krumpak v zvezi z predlogom za nakup etažnega dela na naslovu Zdraviliški trg 4, Rogaška Slatina.

 1. Razno.

        

 

 

 

                                                                                                                mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                           ŽUPAN