6. redna seja, 29. 5. 2019

22. 05. 2019

Številka: 0320-0005/2019

Datum: 22. 5. 2019

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem

 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Seja bo v sredo, 29. maja 2019 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

 

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

 
3.  
4.

Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Rogaška Slatina;

1. obravnava.

 
5.

Predlog Odloka o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske

javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Rogaška

Slatina, 1. obravnava.

 
6.

Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za

opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne

dežurne pogrebne službe v občini Rogaška Slatina, 1. obravnava.

 
7.  
8.

Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

varstva okolja od 1. 7. 2019:

       odpadne vode s strehe,
 
9. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2018  
10.

Poročilo o delu Policijske postaje Rogaška Slatina v letu 2018.

 
11.

Predlog izvedbe javne ponudbe za prodajo zemljišča v k.o.

Rogaška Slatina.

 
12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.  
13.

Razno.

 
 

 

 
 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN