11. redna seja, 29. 1. 2020

22. 01. 2020

Številka: 0320-0001/2020
Datum: 22. 1. 2020

 

V A B I L O  

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)  

s k l i c u j e m  

11. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 29. 1. 2020 ob 15. uri, v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

 1. Zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina. 
  (Gradivo je priloženo.) 

 2. Poročilo o realizaciji sklepov.   

 3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Celjske lekarne, 2. obravnava.
  (Gradivo je priloženo, poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič.)  

 4. Predlog uskladitve veljavne Koncesijske pogodbe o izvajanju lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Rogaška Slatina.
  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Ksenija Mahnič.)  

 5. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah.
  (Gradivo je priloženo: poročevalka: ga. Polonca Golob Kovačič).  

 6. Predlog oblikovanja kandidatur za Svet OI JSKD Rogaška Slatina.
  Dodatno gradivo za 6. točko dnevnega 11. redne seje
  (Gradivo bo posredovano naknadno; poročevalka: ga. Andrejka Flucher.)  

 7.  Predlog prodaje stvarnega premoženja, k.o. Rogaška Slatina.
  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)  

 8. Predlog nakupa zemljišča v javni cesti, k.o. Negonje.
  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 9. Predlog nakupa zemljišča v javni cesti, k.o. Sv. Florijan.
  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)  

 10. Predlog nakupa nepremičnin k.o. Rogaška Slatina.
  Foto posnetek 
  (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)  

 11. Predstavitev obnovljene spletne strani Občine Rogaška Slatina.
  (Obnovljena spletna stran bo aktivna dne 27.1.2020, predstavila jo bo ga. Urša Mivšek Sitar.)  

 12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta. 

 13. Razno.                                                                                                                                           

mag. Branko KIDRIČ,
l. r.ŽUPAN