Socialno varstvo

Socialno varstvo

Center za socialno delo Celje, enota Šmarje pri Jelšah

S 1. 10. 2018 so se centri za socialno delo v regiji spojili v nov pravni subjekt Center za socialno delo Celje. Center poleg delovanja na sedežu posluje tudi v enotah. Enota Šmarje pri Jelšah tako ostaja osrednja strokovna institucija na področju socialnega varstva na našem območju. Deluje kot vstopna točka za vse pravice uporabnikov in izvaja strokovne naloge, socialno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene programe. Sprejemajo vloge (ZUPJS, ZSVarPre, ZSDP-1…) ter odločajo o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, subvenciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih prejemkih.

Center za socialno delo Celje - Enota Šmarje pri Jelšah

Enkratna denarna pomoč za novorojence

V letu 2004 je Občinski svet občine Rogaška Slatina sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Rogaška Slatina. Enkratna denarna pomoč za novorojenca je enkratna družbena pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini oz. roditeljem zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Do denarne pomoči je upravičen eden od staršev pod pogojem, da imata upravičenec in novorojenec stalno prebivališče v Občini Rogaška Slatina.

Na podlagi sklepa 3. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27. 2. 2019, višina te pomoči znaša 250,00 EUR. Sklep stopi v veljavo z uveljavitvijo Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2019 (to je 2. 3. 2019)

Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu na oddelku za družbene dejavnosti (soba 205). Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dneva otrokovega rojstva. Obrazec se lahko dvigne na vložišču in na spletni strani Občine Rogaška Slatina.