Starejši

Starejši

Osnovni cilj občine je, da na področju sociale v okviru zakonskih obveznosti skrbi za čim večjo socialno varnost občanov. Občina si bo prizadevala, da bo z zagotavljanjem različnih pomoči za starejše, tej populaciji omogočila čim daljše in čim kvalitetnejše življenje v domačem okolju. Cilji na področju socialnega varstva vsebujejo izvajanje vseh že utečenih programov kot so zagotavljanje oskrbe v socialnih zavodih, sofinanciranje humanitarnih, invalidskih, nevladnih organizacij oziroma društev, sofinanciranje pomoči na domu in financiranje družinskega pomočnika.

Institucionalno varstvo

Občina Rogaška Slatina zagotavlja varstvo starejših občanov s plačili storitev institucionalnega varstva, ko oskrbovanci nimajo zadosti lastnih sredstev za pokrivanje le-teh. Občani Rogaške Slatine so nastanjeni v različnih domovih za starejše po Sloveniji. Prevladuje nastanitev v Pegazovemu domu Rogaška Slatina, kjer prebiva okrog 55 stanovalcev ter v Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah, kjer je nastanjenih okrog 40 oskrbovancev iz Občine Rogaška Slatina. V posebne socialne zavode in varstveno-delovne centre je vključenih 23 občanov naše občine.

Pomoč na domu

Zakon o socialnem varstvu nalaga občinam, da zagotavljajo mrežo javne službe za osebno pomoč in pomoč družini na domu. Občina Rogaška Slatina zagotavlja izvajanje teh programov preko Comett domov d.o.o., Podružnice Pegazov dom Rogaška Slatina.

Pomoč na domu, ki se izvaja v občini, je sestavljena iz različnih oblik organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu. Pomoč je namenjena občanom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Storitev obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, dostavo kosil, itd.

Uporabniki pomoči na domu prispevajo k storitvi skladno z višino lastnih dohodkov, oziroma od 1. 3. 2019 dalje največ 5,70 EUR na uro za storitve, ki se izvajajo na delovni dan, za storitve, ki se izvajajo v nedeljo 7,98 EUR ter za storitve, ki se izvajajo na praznik oz. dela prost dan 8,55 EUR na uro.

 

Povezave: