Izpostavljamo izobraževalne programe, ki jih izvaja JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina

11. 02. 2021
Izpostavljamo izobraževalne programe, ki jih izvaja JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina

V letu 2019 je JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina praznoval že šestdeseto obletnico delovanja na področju izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.

 

Izpostavljamo nekaj najpomembnejših programov, ki se izvajajo  na Ljudski univerzi Rogaška Slatina:

 

1. OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

 

2. SREDJNEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST IN PRILAGODLJIVOST POTREBAM TRGA

-  zaključni izpit: trgovec, bolničar, gastronomske in hotelske storitve

- poklicna matura: ekonomski tehnik, kozmetični tehnik, predšolska vzgoja, gastronomija in turizem, gastronomija, zdravstvena nega (novost v  2021)

- splošna matura: maturitetni tečaj, ekonomska gimnazija

 

3. NACIONALNI PROJEKTI - POVEZOVANJE, MREŽENJE, SODELOVANJE na področju podjetništva, neformalnega izobraževanja, svetovanja, ranljive ciljne skupine

 

- Javna služba na področju: Svetovanja in samostojnega učenja

- Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc na področju: računalništva, tujih jezikov, komunikacije, zdravega življenjskega sloga, usposabljanje za življenjsko uspešnost, usposabljanje zaposlenih v lokalnih podjetjih

- Večgeneracijski center Socio: delavnice za otroke in vse generacije

- Usposabljanje za brezposelne v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje (računovodja, knjigovodja, Podjetniške delavnice,…)

- Središče za samostojno učenje

- Brezplačna učna pomoč

- Študijski krožki

- Teden vseživljenjskega učenja

- LAS – razvoj podeželja in kmetijstva

- KORAK – organizacija usposabljanj za podjetja, celovita ponudba in razvoj kadrov in zaposlenih

- Socialna aktivacija – pomoč pri iskanju zaposlitve, iskanje stikov med udeleženci in delodajalci

- Svetovanje zaposlenim v savinjski regiji

 

4. JEZIKOVNI CENTER ZA MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE

 

- Angleščina

- Nemščina

- Ruščina

- Italijanščina

- Slovenščina za tujce

Praktično naravnani in prilagojeni programi interesnim skupinam (podjetjem in posameznikom)

Nacionalne poklicne kvalifikacije ZA PRLAGODITEV POTREBAM NA TRGU DELA

Pridobivanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 

5. UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE

 

Za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga v tretjem življenjskem obdobju v obliki jezikovnih in drugih tečajev, delavnic, telovadbe, poučnih ekskurzij.

 

8. MEDNARODNI PROJEKTI

 

Mednarodni projekti za spodbujanje inovacij, izmenjav izkušenj in strokovnega znanja med različnimi vrstami organizacij v Evropi za krepitev kompetenc zaposlenih in razvoj inovativnih učnih pristopov, orodij in programov na področju izobraževanja, zdravega življenjskega sloga, Informacijsko komunikacijske tehnologije, večgeneracijskega sodelovanja in podobno.

 

Ljudska univerza Rogaška Slatina že 62 let skrbi za izobraževanje in usposabljanje odraslih na območju Kozjanskega in Obsotelja. Ustanoviteljice javnega zavoda so občine: Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah,  Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Ljudska univerza Rogaška Slatina je s svojimi programi in aktivnostmi močno vpeta v lokalno okolje. Že vse od leta 1959 ima pomembno vlogo pri zagotavljanju potreb po izobraževanju, vseživljenjskem in medgeneracijskem učenju za lokalno prebivalstvo. Glede na potrebo lokalnega okolja ter strateške usmeritve in cilje Ljudska univerza že vrsto let zagotavlja široko paleto kakovostnih izobraževalnih programov, tako na področju formalnega kot tudi neformalnega izobraževanja ter celovito svetovanje in informiranje ter usposabljanje za temeljne in poklicne kompetence. Zavedajo se pomembnosti sodelovanja z lokalnimi podjetji, šolami in organizacijami, saj le tako lahko  realizirajo vsa pričakovanja udeležencev izobraževanj ter oblikujejo skupni uspešni projekti.

 

Ob praznovanju šestdesetletnice Ljudske univerze Rogaška Slatina  so v javnem zavodu odlično posodobili tudi vizualno in celostno podobo, ki obsega: 

Trikotnik – matematični lik – simbol povezovanja, mreženja

Knjiga – simbol učenja, odprta knjiga simbolizira vseživljenjsko učenje, venomer strmimo k učenju

Pero – pisalo, zgodovina, akademik, s pisalom pišemo zgodovino in ustvarjamo nove cilje in poti.

Konj – moč, učljivost, svoboda in uspeh

Pegaz – mitološko bitje, krilati konj. S svojimi krili naj bi človeka povzdignil proti nebu, proti novim uspehom.  

LURS – energetsko zelo močne črke, Ljudska univerza Rogaška Slatina.

 

 

Pegaz