Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

18. 03. 2021
Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022.

 

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, tudi na območju Občine Rogaška Slatina.

 

Rok za oddajo vloge za prvo odpiranje je 30. 4. 2021.

 

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:

 

vzpostavitvijo nove poslovne enote,

razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali

bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

 

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah oziroma Zakona o zadrugah oziroma po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

 

Upravičeni stroški po razpisu so:

 

nakup strojev in opreme,

nakup nematerilanih naložb,

gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,

nakup objektov in zemljišč.

 

Vir in celotno besedilo razpisa: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/dodaj-javna-objavajavni-razpis-za-sofinanciranje-zacetnih-investicij-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmejnih-problemskih-obmocij-v-letih-2021-in-2022/

 

Pegaz