Sprejet Lokalni energetski koncept Občine Rogaška Slatina

05. 05. 2022
Sprejet Lokalni energetski koncept Občine Rogaška Slatina

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 32. redni seji dne 26. aprila 2022 sprejel Lokalni energetski koncept Občine Rogaška Slatina za naslednje desetletno obdobje.

 

Prejšnji Lokalni energetski koncept (LEK) Občine Rogaška Slatina je bil sprejet januarja 2012. LEK se sprejme na vsakih deset let oziroma tudi pogosteje, če se z energetskim konceptom Slovenije ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi ali če se spremenijo podlage za urejanje prostora in razvoja v lokalni skupnosti. Zaradi tega smo v preteklem letu pristopili k pripravi novega. Skladno z 29. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 s spremembami) lokalna skupnost po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za energijo sprejme »Lokalni energetski koncept«, ki predstavlja dolgoročno načrtovanje razvoja občine na energetskem in z energijo povezanim okoljskim razvojem.

 

Predlog LEK-a Občine Rogaška Slatina z vsemi potrebnimi prilogami je bil posredovan na Ministrstvo za infrastrukturo dne 14. 3. 2022. Soglasje pristojnega ministra smo prejeli 28. 3. 2022. S tem je potrjena skladnost LEK-a občine Rogaška Slatina z energetsko politiko na območju Republike Slovenije.  

 

LEK je najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti.

 

Cilji LEK-a:

 

 • spoznati realno stanje rabe in oskrbe z energijo ter
 • postaviti ukrepe za izboljšanje stanja rabe energije v lokalni skupnosti.

 

LEK omogoča:

 

 • spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in okoljskega stanja,
 • kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike,
 • izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti,
 • oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem povezanega gospodarskega razvoja,
 • pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.

 

Vsebina LEK-a:

 • analiza rabe in oskrbe energije,
 • analiza emisij po energentih in sektorjih,
 • ugotovitev šibkih točk rabe energije,
 • analiza potenciala URE in OVE in napotki za izrabo,
 • možni ukrepi za doseganje ciljev,
 • napoved rabe energije za obdobje 10ih let,
 • akcijski načrt za 10 letno obdobje.

 

Na podlagi analize izhaja, da imamo naslednje šibke točke:

 

 1. Stanovanja – individualna in skupna:
 • največ emisij CO2,
 • velika raba energije 130 kWh/m2 (URE pod 75 kWh/m2),
 • 35% kurilnih naprav starejših od 20 let,
 • 15% stanovanj brez izolacije podstrešja,
 • majhna raba električne energije iz OVE.

 

 1. Javne stavbe:

 

 • poraba energije znaša 89 kWh/m2 (URE pod 75 kWh/m2),
 • majhna raba električne energije iz OVE.

 

 1. Poslovni sektor:
 • majhna raba električne energije iz OVE.

 

 1. Promet:
 • 0% električne energije iz OVE.

 

 1. Plin:
 • neizkoriščenih 20% priključkov.

 

Predlogi odprave šibkih točk:

 

 • toplotna izolacija stavb (zasebne, javne, poslovne),
 • menjava starejših priprav za pripravo toplote (mestno območje priključitev na plin ali hibridne toplotne črpalke, okolica – kotli na biomaso in toplotne črpalke),
 • izgradnja sončnih elektrarn (zasebne, javne, poslovne).

 

Na podlagi zgoraj naštetih slabosti in naših potencialov (lesna biomasa, proizvodnje električne energije in uporabe plina) smo pripravili akcijski načrt in ga tudi finančno ovrednotili.

 

Velik poudarek pri ukrepih je na ozaveščanje prebivalstva.

 

Naše prednostne usmeritve oziroma projekti so:

 1. Nadgradnja javne razsvetljave (varčne in pametne led luči) – 200.000 € (občinski vir),
 2. Izgradnja sončnih elektrarn na javnih stavbah za samooskrbo javnega sektorja znotraj občine (I. OŠ, II. OŠ, Kulturni center, Anin dvor, itd) – 240.000 € (občinski vir),
 3. Dokončanje energetske sanacije javnih objektov (Energetska sanacija POŠ Sveti Florijan, ŠD Janina, III. OŠ Rogaška Slatina, Zdravstveni dom) – 2.250.000 € (občinski vir).

 

Skupaj so vsi ukrepi, ki jih bomo izvajali v naslednjih desetih letih ovrednoteni na 5.200.000 EUR in sicer je iz sredstev občinskega proračuna predvidenih 2.700.000 EUR in iz ostalih virov 2.500.000 EUR.

ŠT. VRSTA UKREPA Vrednost projekta v € brez DDV Vir občina Zunanji vir
1 Izvedba programa energetskega upravljanja 150.000 150.000 0
3 Uskladitev občinskih dokumentov z novo nastalim LEK všteto v 1    
4 Nadgradnja javne razsvetljave 400.000 200.000 200.000
5 Nadgradnja infrastrukture za trajnostni promet všteto v CPS    
6 Izvedba šolskega natečaja všteto v 1    
7 Slikovna razstava 1500 1500 0
8 Projekt topel in varčen dom za starejše občane všteto v 1    
9 Oglaševanje energetske svetovalne pisarne všteto v 1    
10 Sistematičnega spremljanja porabe energije 5000 5000 0
11 Promocija energetskih ukrepov v poslovnem sektorju všteto v 1    
12 Energetski ukrepi v javnem sektorju 4.500.000 2.250.000 2.250.000
13 En. sanacija POŠ Sveti Florijan, ŠD Janina, III. OŠ Rogaška Slatina, Zdravstveni dom, Info center na Boču      
14 Večanje stopnje električne samooskrbe 300.000 240.000 60.000
15 Vključitev v programe na unovčitev potenciala bioplina 5.000 5.000 0
16 Vzpostavitev rednega objavljanja strokovnih prispevkov všteto v 1    
17 Oglaševanje energetskih ukrepov v poslovnem sektorju všteto v 1    
  SKUPAJ 5.211.500 2.701.500 2.510.000