Napovedujemo: izvedba ankete o željeni porabi sredstev od vplačila davka od igre na srečo

01. 07. 2022
Napovedujemo: izvedba ankete o željeni porabi sredstev od vplačila davka od igre na srečo

Prejeta sredstva od vplačila davka od igre na srečo v višini 1.670.192,55 EUR  ostajajo neporabljena na računu Občine Rogaška Slatina.

 

V zvezi s pripravo predloga porabe vključitve zainteresirane javnosti v razmislek o porabi sredstev smo upoštevali več vidikov, tudi izkušnje občin, ki so davek v preteklosti že namensko porabile: demokratičnost odločanja, vključitev pričakovanj vseh generacij, vključitev obstoječih idej, razvojne usmeritve občine po posameznih strateških področjih: predvsem pa tudi vidik tega, da bi se sredstva porabila za namene, ki so najbližje željam in pričakovanjem največjega števila občanov.

 

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 34. redni seji dne 29.6.2022 sprejel sklep, na podlagi katerega bomo v občinskih strokovnih službah pripravili spletno anketo in jo tudi ustrezno predstavili v lokalnih medijih. Anketni vprašalnik bo na voljo tudi v papirnati obliki, saj želimo sodelovanje pri izražanju mnenj zagotoviti čim večjemu številu občank in občanov.

 

Predvideno je, da bi se iz dela sredstev zagotovilo vozilo za izvajanje prevozov občanov v projektu Prostofer, povečala sredstva za asfaltiranje javnih poti preko krajevnih skupnosti in zagotovila  sredstva za izvedbo dveh večjih javnih prireditev za vse generacije občanov.

 

Anketni vprašalnik bo razen zgoraj naštetega ponujal možnost podajanja podpore enemu izmed štirih projektov, lahko pa boste dodali tudi predlog in kratek opis projekta, za katerega sami ocenjujete, da bi pomembno prispeval k izboljšanju pogojev bivanja za večje število občanov:

 

Izgradnja letnega bazena Rogaška Slatina

Gradnja prizidka k JVIZ Vrtec Potoček Rogaška Slatina

Komunalna oprema gospodarske cone Ratanska vas

Nakup nezazidanega stavbnega zemljišča na območju starega mizarstva

 

Na podlagi opravljene analize prejetih anketnih vprašalnikov bo o porabi sredstev odločal Občinski svet Občine Rogaška Slatina ob pripravi proračuna občine za leto 2023.