Anketni vprašalnik

20. 07. 2022
Anketni vprašalnik

Vabljeni k podaji svojega mnenja o predvideni porabi sredstev, vplačanih iz naslova davka od iger na srečo. GLASUJ!

 

Svoje mnenja ali predlog lahko oddate preko spletnega anketnega vprašalnika na tej strani,  obrazec v tiskani obliki pa je na voljo tudi na vložišču občinske zgradbe. V kolikor želite, da vam anketni vprašalnik pošljemo na dom, prosimo pokličite na tel. 8181721 in sporočite svoj naslov.

 

V nadaljevanju ponujamo kratke opise predlogov projektov in predlog pristopa k načrtovanju porabe vplačanih sredstev.

Sredstva iz naslova davka od dobitka na igre na srečo v višini 1.670.192,55 EUR ostajajo neporabljena na računu Občine Rogaška Slatina. Pred odločanjem Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina o porabi teh sredstev želimo pridobiti širšo sliko o prioritetah občanov in bodoči namenski porabi teh sredstev.

 

Skladno s sklepom 34. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina predlagamo, da se del sredstev iz naslova davka od iger na srečo v višini 250.192,55 EUR v letu 2023 nameni za naslednje namene:

 

  • 200.000,00 EUR za projekte asfaltiranja cest v ožjih delih občine, za ta znesek bi se povečala sredstva, ki jih sicer občina na letni ravni namenja krajevnim skupnostim za programe asfaltiranja;
  • 30.000,00 EUR za nakup vozila za izvajanje prevozov za občane v okviru pobude Prostofer;
  • ter 20.192,55 EUR za izvedbo dveh večjih koncertnih prireditev v izvedbi Mladinskega centra Rogaška Slatina in JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki bi bili namenjeni širšemu krogu zainteresirane javnosti.

Preostanek sredstev večji del vplačila v v višini 1.420.00,00 EUR bi, skladno s odločitvijo organa odločanja, namenili prioritetnemu načrtovanju izvedbe enemu izmed štirih naslednjih projektov:

1. Izgradnja letnega bazena Rogaška Slatina             

                                                                 

Nakup zemljišča za gradnjo ter izgradnja in obratovanje odprtega, letnega bazena v upravljanju javnopravne osebe za športno druženje mladine med poletnimi meseci je izražena želja številnih občanov. Projekt bi zajemal gradnjo odprtega letnega bazena. V kolikor menite, da bi s cenovno dostopnim letnim bazenom lahko zagotovili pomembno dodano vrednost za vse generacije, glasujte za ta projekt.

 

2. Gradnja prizidka k JVIZ Vrtec Potoček

 

Zagotavljanje zadostnega števila vpisnih mest za vse starostne skupine otrok skozi celotno koledarsko leto je prioriteta občinskih strokovnih služb, ki ji uspešno sledimo, tako v centru kot na podružničnih šolah. V zadnjem letu se izkazuje potreba po dodatnih skupinah na enoti Potoček, ki ji lahko s svojim glasom podate ustrezno podporo.

 

 3. Komunalna oprema gospodarske cone Ratanska vas

 

Zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za mlada industrijska podjetja s sedežem na ozemlju naše občine predstavlja prioriteto naše uprave, saj bodo dodano vrednost predstavljale tako nepremičnine, na katerih bo možno zagotoviti industrijske prostore, kot tudi nova delovna mesta, ki bodo s tem generirana. S predvidenimi sredstvi bi zagotovili celovito komunalno opremo območja ob obvoznici z namenom omogočanja hitrega pridobivanja upravnih dovoljenj za bodoče investitorje. V kolikor želite sredstva iz dobitka nameniti za razvoj gospodarstva v naši občini podprite ta projekt.

 

4. Nakup stavbnih zemljišč na območju starega mizarstva

 

Turistična infrastruktura v neposredni okolici Razglednega stolpa Kristal bo z zaključkom gradnje Nadhoda Sonce postala dostopnejša in odprta za mnoge nove vsebine. Kolikor menite, da bi nakup zemljišča v izmeri 16.000 m2 pomenil novo razvojno priložnost za Občino Rogaška Slatina, s svojim glasom podprite ta projekt.

 

 

Pod rubriko 5. DRUGO lahko tudi sami predlagate izvedbo projekta, ki bo po vašem mnenju prispeval k izboljšanju pogojev življenja za večji krog ljudi in podate kratko obrazložitev svoje odeje. Prosimo, da vpišete tudi kratko obrazložitev predloga.

 

 

Za vaš izbrani projekt ali samostojen predlog, lahko glasujete tukaj (klikni). Bodite pozorni, da lahko glasujete zgolj 1x, pri prijavi z e-poštnim naslovom. Pri oddaji anketnega vprašalnika tudi ročno vpišite ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča.

 

 

Pri pripravi predloga porabe sredstev za občinski svet bodo upoštevani anketni vprašalniki, ki bodo oddani do dne 15.9.2022.

 

INFORMACIJE O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

 

Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka za pripravo gradiva za organ odločanja v zvezi s porabo sredstev iz naslova iger na srečo. Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno pooblaščenim uporabnikom za obdelavo osebnih podatkov. Občina pri obdelavi osebnih podatkov iz te vloge ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Zagotovitev podatkov je potrebna, v kolikor osebni podatki ne bi bili zagotovljeni vloge ne bo možno obravnavati. Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

Anketni vprašalniki in evidenca oseb, ki bodo v postopku pridobivanja glasovale bo uničena v roku 30 dni od poteka roka za glasovanje.

 

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov e-pošta: