Plakatiranje na javnih površinah v Občini Rogaška Slatina

24. 01. 2023
Plakatiranje na javnih površinah v Občini Rogaška Slatina

Nameščanje in odstranjevanje oglasnih panojev, plakatov in transparentov na javne površine v občini ureja Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17).

 

Oglasni panoji, plakati in transparentni so v največjem delu prisotni v krajevnih središčih in ob bolj prometnih cestah. Odlok o plakatiranju v občini dovoljuje nameščanje oglasov na javnih plakatnih mestih, torej plakatnih stebrih, plakatnih tablah ter nadcestnih transparentih.

 

Plakatiranje je dovoljeno na javnih plakatnih mestih, javnih površinah in ostalih površinah s soglasjem lastnika. Vrste objektov za oglaševanje ter lokacije oziroma območja za njihovo postavitev so določene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN) in odlokih o podrobnih prostorskih načrtih (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

 

Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti je dostopna tukaj, plakate namešča in odstranjuje s strani občine pooblaščeni plakater.

 

Nadzor nad izvajanjem splošnega akta opravlja skupna občinska uprava, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, ki je tudi prekrškovni organ.