Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina občane ponovno poziva k zrelemu ravnanju med epidemijo, povzetek 8. seje z dne 21.10.2020

23. 10. 2020

Po aktiviranju  Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina (ver 2.0) se je Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina ponovno sestal, letos že na svoji 8. seji.

 

Člani štaba ocenjujejo, da je stanje epidemije na območju občine glede na podvzete ukrepe in število testiranih zaenkrat še obvladljivo in da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi za to, da se dosledno izvajajo ukrepi samozaščite.

 

Sprejeti ukrepi za samozaščito se na ravni občine še dosledno izvajajo, policija in javni uslužbenci medobčinskega inšpektorata jih bodo tudi v nadaljevanju nadzirali in prispevali k uvajanju reda. Opaženo je zmanjšanje obsega mirujočega prometa v mestu, občinski redarji bodo še naprej nadzirali vhode v zdravstvene ustanove in parkirna mesta za invalide.

 

Občinska uprava se po vseh komunikacijskih kanalih še nadalje trudi širiti zavest o izvajanju ukrepov, tako na spletni strani kot družbenih omrežjih kot tudi s plakati na plakatnih mestih.  

  

Na spletni strani občine so objavljeni lokali in samopostrežne trgovine, ki zagotavljajo dostavo hrane na dom. Mestna tržnica zaenkrat deluje nemoteno, objavljeni so tudi kontakti lokalnih pridelovalcev hrane.  Za organizacijo nujnih dostav družinam v karanteni bo skrbela Petra Gašparić, 041 372 298, ki se pooblasti tudi za usklajevanje potreb občanov s Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

 

Glede odprtja vrtca za nujna varstva po 26.10.2020  pa bo s strani Skupnosti vrtcev in MIZŠ pripravljeno enotno stališče, informacija bo objavljena na spletni strani občine nemudoma.

 

Javne storitve (preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, preskrba z energijo, pogrebna služba) potekajo nemoteno.

 

Namestnik poveljnika Občinskega štaba civilne zaščite, ki vodi  evidenco zaščitnih sredstev Občine Rogaška Slatina je poročal o izdani opremi v terminu od zadnje seje štaba. Stanje nabavljene opreme je ustrezno, vmes so bile izvedene tudi izdobave Pegazovemu domu.

 

Člani  štaba so ocenili, da zaenkrat, glede na vremenske razmere,  ni potreb po zapiranju zunanjih otroških igrišč, bo pa stanje opazovano in ukrepi podvzeti po potrebi.

 

Nalezimo se dobrih navad. Zase in za druge.

 

 

Roman Kropec

Poveljnik štaba civilne zaščite

Pegaz