Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina

13. 11. 2020

V skladu z določilom 46. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011) 5. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti/ZPPDej (Uradni list RS št. 62/16) in 21. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS št. 53/19) Občina Rogaška Slatina objavlja

Javni razpis

za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne

                           dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina

 

1. Naročnik:

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

2. Predmet koncesije:

Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe v Občini Rogaška Slatina.

 

3. Vrsta postopka:

Postopek konkurenčnega dialoga.

 

4. Čas trajanja koncesijskega razmerja:

Petnajst (15) let po sklenitvi koncesijske pogodbe.

 

5. Dostopnost razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Rogaška Slatina: www.rogaska-slatina.si.

 

6. Način, kraj in čas oddaje prijave:

Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj - Prijava na javni razpis - koncesija 24 urna dežurna služba«.

Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 30.11. 2020 do 10. ure.

 

7. Izdelava prijave

Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oz. spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.

 

7.1 Pogoji za pravilnost prijave

Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.

Prijava je popolna:

- če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,

- če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,

- če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.

 

7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Marko Drofenik, e-pošta: marko.drofenik@rogaska-slatina.si, telefon: (03) 818-17-14.

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: obcina@rogaska-slatina.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina: www.rogaska-slatina.si

 

8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik lahko najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na uradni spletni strani Občine Rogaška Slatina: www.rogaska-slatina.si

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.

 

9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:

Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merila so določena v razpisni dokumentaciji.

 

10. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka

Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.

Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo in izdal sklep o priznanju sposobnosti.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi postopka najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil k oddaji ponudbe in z vsemi ponudniki izvedel še dialog.

Po zaključku pogajanj in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

 

11. Koncesijska pogodba

Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe.

 

                                                                                                                     

 

Številka: 354 - 0055/2019-5

Datum: 13.11.2020

                                                                                                       Občina Rogaška Slatina   

                                                                                                  mag. Branko Kidrič, župan l.r.

 

 

Pegaz