Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 1182

26. 11. 2020

Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 - ZDLGPE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za prodajo nepremičnine: katastrska občina 1182 parcela 205/3 v izmeri 455 m2 v lasti občine. Nepremičnina v naravi predstavlja del gradbene parcele obstoječega objekta v Podplatu 18.

 

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 25.11.2020. Prodajna  pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

 

Pegaz