Objava namere o sklenitvi neposrednih prodajnih pogodb, v k.o. Rogaška Slatina in k.o. Rjavica

28. 01. 2021

1. Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za prodajo nepremičnine: katastrska občina 2635 parcela 705/30 v izmeri 69 m2 v lasti občine. Nepremičnina v naravi predstavlja del gradbene parcele obstoječega stanovanjskega objekta.

 

Za prodajo predmetne nepremičnine bo sklenjena neposredna prodajna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27.1.2021. Prodajna  pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

 

2. Občina Rogaška Slatina na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/20 – ZDLGPE, 175/20 - ZIUOPDVE) ter v povezavi z 19. členom Uredbe stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

za prodajo nepremičnin: katastrska občina 1195  parceli 120/9 in 501/22 v skupni  izmeri 881 m2 v lasti občine. Nepremičnini v naravi predstavljata gradbeno parcelo obstoječega pomožnega objekta.

 

Za prodajo predmetnih nepremičnin bo sklenjena neposredna prodajna pogodba, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27.1.2021. Prodajna  pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani občine Rogaška Slatina.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Petra Gašparić, petra.gasparic@rogaska-slatina.si, 038181715.

 

Občine Rogaška Slatina si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Pegaz