Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2021

23. 02. 2021

Občina Rogaška Slatina objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij v letu 2021, rok za prijavo odprt do 22.4.2021.

 

Občina Rogaška Slatina na podlagi 8. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17),  Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 (Ur. list RS, št. 180/20) ter 6. člena Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Ur. list RS, št. 54/04), objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij, društev, združenj

in drugih institucij v letu 2021

 

Naziv in sedež naročnika: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

Določitev obdobja za porabo sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

 

Predmet javnega razpisa so: letni programi neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki s svojimi vsebinami vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti, ki delujejo v javnem interesu in ki niso financirani po programih športnihkulturnih in humanitarnih društev ter društev s področja kmetijstva ali turizma. Sredstva za investicije niso predmet tega razpisa.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi ali projekti:

─ da so registrirani po zakonu o društvih najmanj leto dni;

─ da imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja;

─ da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;

─ da za isti program ne kandidirajo pri Občini Rogaška Slatina po kateremkoli drugem pravilniku oz. razpisu za sofinanciranje športa, kulture, humanitarnih in kmetijskih dejavnosti ter dejavnosti s področja turizma

─ da niso v letu 2021 iz proračuna Občine Rogaška Slatina že prejeli sredstev za isti program;

─ da imajo sedež v Občini Rogaška Slatina ali pa so organizirani na območnem, regijskem ali državnem nivoju in imajo sedež izven nje ter vključujejo najmanj pet članov oziroma občanov iz Občine Rogaška Slatina;

─ da izvajajo del svojega programa tudi na območju občine Rogaška Slatina oziroma za občane iz Občine Rogaška Slatina.

 

Prijava na razpis mora vsebovati:

 

– izpolnjen OBRAZEC A z vsemi prilogami (Splošni podatki o predlagatelju ter izjava),

– izpolnjen OBRAZEC B,

– program dela za leto 2021,

– poročilo o realizaciji dela v letu 2020,

– podatke o številu članov,

– podatke o številu članov iz Občine Rogaška Slatina, v kolikor društvo deluje na območnem, regijskem ali državnem nivoju

– če je društvu s strani pristojnega ministrstva podeljen status društva v javnem interesu, se priloži veljavno odločbo pristojnega ministrstva o podelitvi statusa.

 

Razpisna dokumentacija ter informacije o javnem razpisu: Razpisno dokumentacijo ter informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo vsak delovni dan od 8.00 do 14.00 ure na Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina; pisarna številka 210, kontaktna oseba Petra Gašparić. Informacije na telefonskištevilki; (03) 81-81-715 ali (03) 81-81-700.

 

Vsebina javnega razpisa vključno z razpisno dokumentacijo je na voljo tudi na spletni strani Občine Rogaška Slatina, na naslovu: www.rogaska-slatina.si v rubriki Uradne objave. Razpis se dne 26.2.2021 javno objavi tudi v lokalnem časopisu Rogaške novice.

 

Merila in kriteriji za vrednotenje programov: Upoštevana bodo merila in kriteriji za vrednotenje programov, ki so določena v Pravilniku o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (Ur. list RS, št. 54/04).

 

Rok za prijavo in način zbiranja predlogov programov: Rok za prijavo na razpis je 22.4.2021.Odpiranje vlog bo izvedeno do 22.4.2021. Vloge z vso zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov; Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina s pripisom »Ne odpiraj - JAVNI RAZPIS – OSTALA DRUŠTVA«. Za pravočasno oddano se šteje vloga, ki je do 22.4.2021 oddana na pošto kot priporočena pošiljka ali do navedenega datuma do 15.00 ure oddana v vložišču Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2. Vse nepravočasno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnjega postopka.

 

Višina razpisanih sredstev, planiranih na proračunski postavki 18001 v veljavnem proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021 znaša 4.000,00 EUR.

 

Rok v katerem bodo prijavljeni na javni razpis obveščeni o izidu. Vsem prijavljenim bodo rezultati javnega razpisa posredovani po pošti najkasneje do 15.5.2021.

 

Številka: 093-0007/2021

Datum:   23. 02. 2021

 

                                                                                                          Občina Rogaška Slatina

                                                                                                          mag. Branko Kidrič

                                                                                                     ŽUPAN

 

 

 

Pegaz