Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na območju Okrožnega sodišča v Celju – dodatni rok

13. 04. 2021

Okrožno sodišče v Celju je na podlagi 2. odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 - ZPP, 38/99, 28/00, 26/01 - PZ, 56/02 - ZJU, 67/02, 16/04 - ZZZDR-C, 73/04, 72/05, 49/06 - ZVPSBNO, 127/06, 67/07, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12, 63/13, 17/15, 23/17, 22/18, 16/19 - ZNP-1, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 80/20 - ZIUOOPE, 104/20, 152/20 - ZZUOOP) v Uradnem listu RS, št. 51/21 z dne 2.4.2021 objavilo dodatni javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju – rok za posredovanje predlogov sodišču je 30.4.2021.

 

V skladu s prvim odstavkom 45. člena ZS lahko kandidate za sodnike porotnike predlagajo:

  • - predstavniški organi občin z območja sodišča, pri katerem bodo sodniki porotniki in
  • - interesne organizacije, ki so kot društva ali združenja registrirane in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Celju.

 

Po določbi 1. odst. 45. člena ZS politične stranke neposredno ne morejo predlagati kandidatov. Za območje Okrožnega sodišča v Celju se predlaga skupno 130 sodnikov porotnikov; število sodnikov porotnikov iz območja posamezne občine se določi v sorazmerju s številom prebivalcev oz. številom članov, ki jih imajo interesne organizacije na območju občine. Mandat sodnikov porotnikov traja 5 let.

 

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne veje oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

 

Kandidat za sodnika porotnika je lahko tudi oseba, ki že opravlja to funkcijo, če z novimi dokazili izkaže, da izpolnjuje zakonske pogoje.

 

Pri oblikovanju predlogov kandidatov je potrebno upoštevati tudi določbo četrtega odstavka 462, člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 25/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 5/98 - odl. US, 49/98 - ZPol, 72/98, 6/99, 66/00, 111/01, 32/02 - odl. US, 44/03 - odl. US, 56/03, 43/04, 68/04 - odl. US, 101/05, 14/07, 40/07 - odl. US, 102/07 - ZSKZDČEU, 21/08 - odl. US, 23/08 - ZBPP-B, 65/08 - odl. US, 68/08, 89/08 - odl. US, 77/09, 88/09 - odl. US, 29/10 - odl. US, 58/11 - ZDT-1, 91/11, 47/13, 87/14, 8/16 - odl. US, 64/16 - odl. US, 65/16 - odl. US, 16/17 - odl. US, 59/17 - odl. US, 66/17 - ORZKP153,154, 1/19 - odl. US, 22/19, 48/19 - odl. US, 66/19 - odl. US, 55/20 - odl. US, 89/20 - odl. US) in predlagati določeno število kandidatov  za sodnike porotnike za mladoletnike izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

 

Predlogu je potrebno poleg soglasja kandidata predložiti tudi potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše od 6 mesecev.

 

Pozivamo vas, da na predloženem obrazcu z izpolnjeno in podpisano izjavo kandidata, skupaj z obvezno prilogo, predlagate kandidate za sodnike porotnike in sicer do 19.4.2021 do vključno 8. ure na elektronski naslov občine obcina@rogaska-slatina.si ali predloge osebno dostavitev v glavno pisarno Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

 

Andrejka Flucher, mag. 

Predsednica komisije l.r.

Objava:

Spletna stran občine

 

Poslano:

članom Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina

krajevnim skupnostim na območju občine

 

Priloga:

obrazec in izjava kandidata, enaka kot pri prvem pozivu pozivu dne 30.11.2020