Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni poziv za evidentiranje kandidatov za Nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

21. 04. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

Številka: 0320-003/2021

Datum:  19.4.2021

 

Zadeva: Javni poziv za evidentiranje kandidatov za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

 

Mandat sedanjim članom organa upravljanja poteče dne 30.6.2021, zaradi česar KMVI poziva zainteresirano javnost k evidentiranju kandidatov za člana Nadzornega sveta v javnem podjetju OKP Rogaška Slatina.

 

Organi upravljanja javnega podjetja so: – skupščina – nadzorni svet – direktor – svet ustanoviteljev.   

 

Nadzorni svet javnega podjetja ima deset članov. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana poslovno opravilna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.

 

Zakonsko določeni splošni pogoji za članstvo v NS so opredeljeni v 255. členu ZGD-1:

 

  • v zadnjih petih letih od danega trenutka niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti,
  • kandidatom v času kandidature ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa,
  • kandidati niso bili kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojeni na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti,
  • kandidati so lahko člani NS ali UO v največ treh družbah istočasno.

 

Sedem članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljic imenuje in odpokliče skupščina na predlog občin ustanoviteljic javnega podjetja. Tri člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev. Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika predsednika.

 

Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po poteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno izvoljen.

 

Nazorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja. Nadzorni svet: – pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari, – preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za skupščino, – obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzema stališče, – odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem, – odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem, – imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo, – imenuje in razrešuje odbor za pritožbe, ki odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev in ugovorih v disciplinskih zadevah. Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacijo nadzornemu svetu kot organu. Nadzorni svet lahko skliče skupščino. Nadzorni svet da skupščini predlog za imenovanje revizorja. Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči skupščina. Za sklep, s katerim skupščina da soglasje, je potrebna večina najmanj treh četrtin oddanih glasov. Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.

 

Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost in odločanje na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj šest članov. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas. Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.

 

  

Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Izpolnjevanje pogojev bomo preverjali samo za kandidata, ki bo predlagan pristojnemu organu v imenovanje.

 

Pozivamo k oddaji predlogov na priloženem obrazcu, ki ga po e pošti obcina@rogaska-slatina.si ali redni pošti oddajte na naslov Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, najkasneje do dne 7.5.2021 do 14. ure.

 

 

 

                                                                                                                       Andrejka Flucher, mag.

                                                                                                                        Predsednica komisije l.r.

 

Poslano:

 

- članom občinskega sveta,

- krajevnim skupnostim na območju občine.

 

Objava:

- spletna stran občine.

 

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.

Pegaz