Javna objava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta občine Rogaška Slatina (SD OPN 2)

31. 05. 2021

Na podlagi uvedbe nadzorstvene pravice nad zakonitostjo Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 50/19) s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Sektorja za rudarstvo,  z dopisom št. 350-3/2019/276 (00931294) z dne 21. 10. 2019 je pripravljen predlog sprememb in dopolnitev Odloka – vsebina predloga sprememb se nanaša zgolj na obliko pridobivalnega prostora v Zg. Gaberniku in Zagaju, saj se v postopku priprave OPN pristojna ministrstva niso uskladila.

 

Predlog splošnega akta z obrazložitvijo in kartografskim gradivom je objavljen na uradni spletni strani občine.

 

Objavljeno gradivo vsebuje:

 

 tekstualni del: Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN občine Rogaška Slatina (SDOPN2) s Prilogo;

 grafični del: karta 3 (listi 4, 5 in 6);

 obrazložitev prostorskega akta.

Pegaz