Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022

06. 01. 2022

Občina Rogaška Slatina objavlja v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 26/09, 99/09, 3/13 in 81/16), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti, in na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2022 (Uradni list RS, št. 191/21)

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2022

 

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk na območju Občine Rogaške Slatine v letu 2022.

 

2. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 11007 v višini 4.000 €.

 

3. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine  50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20 EUR za kastracijo mačka in 35 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh lastniških živalih na gospodinjstvo. 

 

4. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo stalno prebivališče na območju občine Rogaška Slatina,

- sterilizacija ali kastracija je bila opravljena v obdobju od vključno 30.10.2021 do vključno 28. 10. 2022 oz. do porabe sredstev.

 

5. Vloge za prijavo na razpis so na voljo na spletni strani Občine Rogaška Slatina http://www.rogaska-slatina.si in na vložišču Občine Rogaška Slatina. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti račun za opravljeno storitev, fotokopijo bančne kartice in parafiran vzorec pogodbe.

 

6. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 28. 10. 2022.

 

7. Vloge za dodelitev sredstev morajo prispeti na sedež občine Rogaška Slatina ne glede na vrsto dostave najkasneje do petka, 28. 10. 2022, do 14. ure. Prosilci oddajo vlogo za dodelitev sredstev na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

8. O dodelitvi sredstev upravičencem po tem razpisu bo odločeno s sklepom občinske uprave. Sklep bo prosilcem posredovan v 8 dneh po odločitvi. Vloge se bodo reševale sproti, do porabe sredstev.

 

9. Medsebojna razmerja med Občino Rogaška Slatina in prejemniki proračunskih sredstev bodo urejena s pisno pogodbo.

 

10. Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopku so na voljo na Občini Rogaška Slatina na tel. št.: 03/81 81 700 ali 03/ 81 81 716 (Simona Dobnik).

 

Številka: 344-0001/2022                                                                

Datum: 03.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                        Občina Rogaška Slatina

                                                                                                                                 ŽUPAN

                                                                                                                          mag. Branko Kidrič