OPPN za del gospodarske cone Tekačevo - faza OSNUTEK

05. 05. 2022

Na podlagi zasebne pobude je skladno s 111. členom Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljen osnutek OPPN, ki ga javno objavljamo. V nadaljevanju objavljamo tekstualni del, grafične priloge in izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta za osnutek splošnega akta, Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Tekačevo.