Javna objava pogojev za pridobitev pravice do brezplačnega plakatiranja za volilno kampanjo za volitve predsednika republike ter za lokalne volitve 2022

17. 08. 2022

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 105/08 - odl. US, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 - odl. US) in 16. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 58/17) Občina Rogaška Slatina

 

JAVNO OBJAVLJA

 

pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju Občine Rogaška Slatina

 

za volitve predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 23. oktobra 2022 in

za lokalne volitve 2022, ki bodo v nedeljo,  20. novembra 2022

 

I.

Lepljenje in nameščanje plakatov s propagandnimi sporočili v času volilne kampanje je dovoljeno na plakatnih mestih v skladu s tem sklepom in pod pogoji, ki jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13).

 

II.

Za potrebe volilne  kampanje za volitve predsednika republike n za lokalne volitve se na območju Občine Rogaška Slatina določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:

 

 1. pri Občini Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2
 2. pri objektu oskrbovana stanovanja, Kidričeva ulica 6
 3. pri železniški postaji Rogaška Slatina
 4. pri avtobusni postaji Rogaška Slatina
 5. pri avtobusni postaji Ratanska vas
 6. pri avtobusni postaji Steklarna
 7. pri avtobusni postaji Rjavica L
 8. pri avtobusni postaji Rjavica D
 9. pri Zdravstveni postaji Rogaška Slatina
 10. pri Športnem centru Rogaška Slatina
 11. pri Kulturnem centru Rogaška Slatina, pred mostom
 12. pri pokopališču Sv. Trojica
 13. na parkirišču MOL
 14. pri gostišču Janezov hram
 15. pri cerkvi Sv. Križ
 16. v Sp. Sečovem
 17. pri kapeli Cerovec
 18. pri trgovini Cerovec
 19. pri cerkvi Sv. Florijan
 20. pri Gasilskem domu Sv. Florijan
 21. pri avtobusni postaji Kostrivnica
 22. pri avtobusni postaji Sp. Gabernik
 23. pri avtobusni postaji Zagaj
 24. pri avtobusni postaji Čača vas

 

III.

Na brezplačnih plakatnih mestih plakate velikosti B2 namešča pooblaščeni plakater občine. Enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov se vsem organizatorjem volilne kampanje zagotavlja z javnim žrebom vrstnega reda vlog, prispelih pred dnem začetka volilne kampanje.

 

Javno žrebanje vrstnega reda mest se izvede dan pred začetkom volilne kampanje ob 12. uri na sedežu občine.

 

Kasneje prispeli plakati se nameščajo v zaporednem vrstnem redu kot prispeli.

IV.

Občina Rogaška Slatina ne zagotavlja plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na voljo proti plačilu.

Pri postavitvi plakatnega mesta na zemljišču v zasebni lasti si je organizator volilne kampanje dolžan priskrbeti soglasje lastnika. 

V.

Pooblaščeni plakater bo najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja odstranil vse plakate in druge oglaševalske vsebine iz plakatnih mest iz I. točke te objave.

VI.

Pogoji se objavijo na spletni strani Občine Rogaška Slatina in začnejo veljati takoj. 

 

 

 

Rogaška Slatina, 17.8.2022

Številka:  041 – 0002/2022

 

 

                                                                                                                                 Župan

                                                                                                                     Občine Rogaška Slatina

                                                                                                                             mag. Branko Kidrič