Javna objava Predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2)

19. 12. 2022

Na podlagi zasebne pobude je skladno s 114. in 119. člena Zakona u urejanju prostora (Ur. list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) pripravljen predlog OPPN, ki ga v nadaljevanju javno objavljamo.