Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov na področju turizma 2023

07. 03. 2023

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

 

Občina Rogaška Slatina na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2023 (Uradni list RS, št. 11/23) ter Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 62/06 in 09/10 in 103/13) objavlja

 

RAZPIS

za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA

v Občini Rogaška Slatina za leto 2023

 

1. PREDMET RAZPISA    

 

Občina Rogaška Slatina objavlja razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina za leto 2023. Skupni znesek razpisanih sredstev je 3.000 €.

 

2. MERILA IN POGOJI

 

2.1 Za sredstva lahko zaprosijo društva s področja turizma, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

Ø so registrirana za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

Ø imajo sedež v Občini Rogaška Slatina,

Ø imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,

Ø imajo zagotovljene osnovne pogoje za uresničitev načrtovanih programov,

Ø imajo v društvu vsaj deset članov iz Občine Rogaška Slatina.

 

Izvajalci programov na področju turizma in ostalih dejavnosti promoviranja Občine Rogaška Slatina, ki zgornje pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z razpisno dokumentacijo, v letu 2023 ne bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Rogaška Slatina.

 

2.2 Sredstva se namenijo za sofinanciranje letnih programov na področju turizma z naslednjimi vsebinami:

 

- redne dejavnosti turističnih društev,

- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev in akcij lokalnega in širšega pomena,

- izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,

- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja,

- izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij,

- aktivnosti za zagotavljanje in vzgajanje turističnega podmladka,

- organizacija in sodelovanje na različnih izobraževanjih in delavnicah.

 

3. VIŠINA IN PORABA SREDSTEV

 

Višina razpisanih sredstev, predvidenih  v veljavnem proračunu Občine Rogaška Slatina znaša 3.000 EUR.

Dokazila o realiziranih aktivnostih morajo biti predložena do konca novembra 2023.

  

4.  MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR PROGRAMOV

 

Programi se ocenijo glede na vsebino posameznih dejavnosti, pestrost programa, množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, odmevnost programov, ki jih izvaja v širši okolici in pomembnost projektov za širšo lokalno skupnost.

 

Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na doseženo število točk glede na merila in kriterije za izbor programov (Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina, Uradni list RS, št. 62/06 in 09/10 in 103/13) in višino razpoložljivih namenskih sredstev.

 

V primeru, da se društva prijavijo na razpis z maloštevilnimi aktivnostmi in s vsebinsko in finančno nezadostnimi programi glede na primerljive podatke preteklih let, si razpisovalec pridržuje pravico, da razpisane višine sredstev ne razdeli v celoti.

 

5. VLOGE

 

Vloge za prijavo na razpis so na voljo na vložišču ali na spletnih straneh občine Rogaška Slatina na naslovu http://www.rogaska-slatina.si.

 

 

6. ROK ZA PRIJAVO

 

 

Rok za prijavo je odprt do 31.3.2023.

Za pravočasne se štejejo vloge, katere bodo najkasneje do 31.3.2023 predložene na vložišče občine, oziroma vloge, ki bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje zadnji dan roka razpisa.

Komisija bo vloge obravnavala v roku 8 dni po zaključku razpisa.                      

Sklep o odobritvi sredstev ali zavrnitvi vloge bo sprejel župan na predlog komisije najkasneje v 30. dneh od obravnave vloge.  

 

7. POŠILJANJE VLOG

 

Vloge z zahtevano dokumentacijo pošljite priporočeno na naslov: OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 ROGAŠKA SLATINA, s pripisom »JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA« in »NE ODPIRAJ« ter s pripisanim naslovom pošiljatelja. 

 

Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkU so na voljo na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket, na telefonski številki: 03-81-81-728  oz. elektronski pošti: , vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

Številka: 322 -  0007/2023

Rogaška Slatina, 7.3.2023

 

Občina Rogaška Slatina

mag. Branko Kidrič

                                                                        Župan