Prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah

26. 11. 2019

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Kozje obvešča javnost o prevoznosti cest med 15. novembrom in 15. marcem.

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah, Kozje

 

Številka: 091-0012/2019-1

Datum: 26.11.2019

 

Zadeva: Prevoznost občinskih cest v zimskih razmerah – obvestilo za javnost

 

Trenutno na naših cestah še ni zimskih razmer, vendar se takšno stanje lahko nenadoma spremeni. Vozniki morajo med 15. novembrom in 15. marcem na motornih vozil imeti predpisano ustrezno zimsko opremo. Ustrezna zimska oprema, poleg prilagojene hitrosti glede na stanje cest in vremenskim razmeram, zagotavlja varno udeležbo v cestnem prometu.

 

Tako kot vsako leto bodo občine in krajevne skupnosti tudi letos v zimskih razmerah zagotavljale vzdrževanje cest v skladu s predpisano zakonodajo (Zakon o cestah, odloki o občinskih cestah, Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest). Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvajalci vzdrževanja cest zaradi izrednih vremskih razmer in drugih nepredvidljivih okoliščin (okvare strojne opreme ipd.) včasih v vsakem trenutku in na vsaki lokaciji ne morejo zagotoviti takšne prevoznosti ceste, ki bi jo morda občani takrat pričakovali. Zato moramo vozniki ostati strpni in potrpežljivi ter upoštevati postavljeno cestnoprometno signalizacijo.

 

Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah določa poseben pravilnik, ki ceste opredeljuje s prednostnimi razredi, v katere so razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Za večino občinskih cest je tako opredeljeno, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti cest ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi (žled).

Na pomembnejših lokalnih cestah, zbirnih mestnih in krajevnih cestah je ob normalnem sneženju od 5. do 20. ure potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do 2 ur, predvsem med 20. in 5. uro. Med močnim sneženjem so v nočnem času možni zastoji.

Na ostalih lokalnih, mestnih in krajevnih cestah je potrebno zagotoviti prevoznost cest med 7. in 20. uro, pri čemer se upoštevajo krajevne potrebe. Na teh cestah so v tem času ob normalnem sneženju možni krajši zastoji, ob močnem in dolgotrajnejšem sneženju pa so zastoji možni do enega dne.

Na javnih poteh, parkiriščih in kolesarskih povezavah se prevoznost cest zagotavlja glede na krajevne potrebe. Pri normalnem sneženju so zastoji možni do enega dne, ob močnem sneženju pa so možni tudi večdnevni zastoji.

 

Mesta in način posipanja proti poledici se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere.

 

Občane bi tudi želeli opozoriti, da Zakon o cestah (ZCes-1) in Odloki o občinskih cestah v posameznih občinah določajo, da morajo lastniki zemljišč ob občinski cesti dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Prav tako morajo lastniki objektov ob občinski cesti imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Z objektov ob cesti morajo lastniki odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu. Omenjeni predpisi tudi določajo, da je sneg prepovedano metati na cesto. Globa za fizične osebe večine omenjenih prekrškov na podlagi odlokov znaša 200,00 evrov, za nekatere pa 1.000,00 evrov.