16. redna seja, 28.10.2020

19. 10. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

Številka: 0320-0008/2020

Datum:   16.10.2020

 

 

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

16.  REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 28. 10. 2020  ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

1. Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo.)

 

2. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2021, 1. obravnava,

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič, župan in ga. Monja Puhek.)

 

Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogaška Slatina, 1. obravnava. (župan, mag. Branko Kidrič, bo točko iz dnevnega reda umaknil.)

 

4. Predlog Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, 1. in 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: mag. Branko Kidrič in ga. Petra Gašparić.)

Čistopis splošnega akta ter zapisnik Statutarno pravne komisije, dodano 28.10.2020

5. Predlog soglasja k Statutu JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

6. Predlog prerazporeditve sredstev v veljavnem proračunu za leto 2020.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Monja Puhek.)

 

7. Predlog dopolnitve Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2020.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

8. Predlog razpolaganja z etažno lastnino občine na naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

9. Predstavitev ocene investicijskih stroškov, virov in projekcije poslovanja projekta razgledni stolp Kristal.

(Gradivo je priloženo; poročevalca: g. Aleš Otorepec in  ga. Daša Toplak.)

 

10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

 

11. Razno.

- predložitev pobude za oceno ustavnosti splošnega akta;

- stališče Državnega odvetništva na predlog za obnovo postopka.

 

                                          

 

 

                                                                                                  mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                             ŽUPAN

Pegaz