19. redna seja, 24.2.2021

18. 02. 2021

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

Številka: 0320-0001/2021

Datum:   17.2. 2021

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina  (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)

 

s k l i c u j e m

19. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 24. 2. 2021 ob 15. uri,

v Aninem dvoru, Cvetlični hrib 1a, Rogaška Slatina.

 

 

Predlagani dnevni red:

 

1. Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina z dne 27. 1. 2021.

(Gradivo je priloženo.)

 

2. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Rogaška Slatina; 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Bernarda Perić.)

 

4. Predlog Odloka o oskrbi s pitno  vodo na območju občin  Rogaška Slatina, Šmarje pri  Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane; 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

5. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli; 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

6. Predlog Odloka o  zbiranju  določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah  Rogaška  Slatina, Šmarje pri  Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli; 2. obravnava.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

7. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

8. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina.

(Gradivo bo posredovano naknadno; poročevalka: ga. Andrejka Flucher, mag..)

 

9. Določitev kandidata Občine Rogaška Slatina za člana Razvojnega sveta Savinjske regije za obdobje 2021-2027.

(Gradivo bo posredovano naknadno; poročevalka: ga. Andrejka Flucher, mag..)

 

10. Predlog dopolnitve programa načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto 2021.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

11. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Rogaška Slatina.

(Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

12. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

- predložitev odgovora na pobudo g. Antona Plevčaka.

 

13. Razno.

 

 

                                                                                                                       mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                     ŽUPAN

 

 

Zapisnik KMVI z dne 19.2.2021 predložen kot dodatno gradivo na 19. redni seji

Gradivo za dodatno točko k predlogu dnevnega reda

 

 

 

Pegaz