12. redna seja, 31.1.2024

25. 01. 2024

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

OBČINSKI SVET

Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina

T: 03 81 81 700

F: 03 81 81 724

E: obcina@rogaska-slatina.si

www.rogaska-slatina.si

 

 

Številka:   0320 – 0001/2024

Datum:     24. 1. 2024

 

 

 

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določili Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) 

 

s k l i c u j e m

12. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA

OBČINE ROGAŠKA SLATINA.

Seja bo v sredo, 31.1.2024 ob 15. uri,

v sejni dvorani občinske stavbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

 

    Predlagani dnevni red:

 

 

  1. Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

      (Gradivo je priloženo.)

 

  1. Poročilo o realizaciji sklepov.

 

  1. Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja od 01.03.2024 dalje:

     - oskrbe s pitno vodo,

     - odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode,

      - ravnanja s komunalnimi odpadki.

     (Gradivo je priloženo, razen zapisnikov delovnih teles, ki  bodo predloženi naknadno;  poročevalca: mag. Bojan Pirš in ga. Anita Staroveški.)

      Dodatno gradivo z dne 31.1.2024

  1. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Cerovec.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

  1. Predlog pristopa k menjalni pogodbi, k.o. Sp. Sečovo.

      (Gradivo je priloženo; poročevalka: ga. Petra Gašparić.)

 

  1. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta.

       - odgovori na pobude in vprašanja članov sveta iz 11. redne seje.

 

  1. Razno.

 

 

 

 

                                                                                                                                      mag. Branko KIDRIČ, l. r.

                                                                                                                                                 ŽUPAN