5. redna seja, 24. 4. 2019

17. 04. 2019

Gradivo za 5. redno sejo, 24.4.2019

 

Številka: 0320-0004/2019

Datum: 17. 4. 2019

V A B I L O

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) in v skladu z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina (Ur. list RS, št. 67/17) sklicujem

 

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

Seja bo v sredo, 24. april 2019 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani občine, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

 

Predlagani dnevni red:

1.

Zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina.

 

2.

Poročilo o realizaciji sklepov.

 
3.

Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška

Slatina, 2. obravnava.

       podrobne prostorske načrte

Predlog za umik točke z dnevnega reda. 

Zapisnik statutarno pravne komisije.

 

 
4.

Predložitev Premoženjske bilance Občine Rogaška Slatina za

leto 2018.

 
5.

Predlog imenovanja članov v Svet za preventivo in vzgojo v

cestnem prometu.

 
6.

Predlog mnenja h kandidaturi za ravnateljico JVIZ I. OŠ Rogaška

Slatina.

 
7.

Predlog delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne

volitve 2018.

 
8.

Poročilo JZ ZD Šmarje pri Jelšah za leto 2018.

 
9.

Poročilo JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina za

leto 2018.

 
10.

Predstavitev projekta Strategija razvoja in trženja turistične

destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020-2027.

 

 

 
11.

Poročilo o izvajanju zimske službe 2018/2019 v Občini Rogaška

Slatina in v krajevnih skupnostih.

 
12.

Nakup zemljišča od zemljiškoknjižnega lastnika Bitermo

nepremičnine d.o.o..

 
13

Pobude in vprašanja.

 
14.

Razno.

  • Odgovor MDDSZ.
  • Odgovor MKS Rogaška Slatina z dne 16.4.2019.
  • Odgovor na vprašanje g. Plevčaka.
 
     
 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN