Naloge oddelka za razvoj in investicije

Naloge oddelka za razvoj in investicije

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

 

  • pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
  • sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
  • načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije,
  • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.   
Projekti

Izpostavljeni projekti

Razgledni stolp Kristal

RAZGLEDNI STOLP KRISTAL

Izbrana arhitekturna rešitev (avtorja: doc. Nande Korpnik, univ. dipl. inž. arh., in dr. Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.)

Nadhod Sonce Rogaška Slatina

NADHOD SONCE ROGAŠKA SLATINA

Eden od pomembnejših projektov za razvoj turizma v Rogaški Slatini je izgradnja nadhoda preko glavne ceste skozi mesto.

Načrti parkirišča P+R

UREDITEV PARKIRIŠČA P+R

Na lokaciji pod Tržaškim hribom bo omogočeno parkiranje osebnih vozil in nadaljevanje poti po mestu z izposojenim javnim kolesom.

VR doživetje - let s Pegazom

VR DOŽIVETJE - LET S PEGAZOM

Projekt doživetja virtualne resničnosti, katerega postavitev je predvidena v najvišjem nadstropju razglednega stolpa Kristal. 

Oskrbovana stanovanja v Rogaški Slatini

OSKRBOVANA STANOVANJA V ROGAŠKI SLATINI

Prve vselitve v oskrbovana stanovanja v centru mesta, na naslovu Kidričeva ulica 6, se načrtujejo konec leta 2022. Namenjena bodo starejšim občanom Občine Rogaška Slatina nad 65 let, ki ne zmorejo več v celoti skrbeti zase.

TELOVADNICA PRI POŠ SV. FLORIJAN

 Z izgradnjo manjše telovadnice bo nove športne površine pridobila šola, vrtec in občani krajevne skupnosti Sv. Florijan.  

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE V POREČJU SOTLE – OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Projekt obsega izgradnjo kanalizacije Prnek v skupni dolžini 1.906,53 m, razširitev čistilne naprave Rogaška Slatina za 3.500 PE in ureditev sistema dehidracije.

Naravovarstveni center Sotla - Bobrov center

NARAVOVARSTVENI CENTER SOTLA - BOBROV CENTER
Bobrov center celovito prikazuje biotsko raznovrstnost na območju Obsotelja. Namenjen je izvedbi naravovarstvenih vsebin za vrtce, šole, naravovarstvene organizacije.

Večstanovanjska stavba v Spodnji Kostrivnici

VEČSTANOVANJSKA STAVBA V SPODNJI KOSTRIVNICI
Ob lokalni cesti, na pol poti od Podplata proti Kostrivnici, bo kmalu stal nov neprofitni stanovanjski objekt. Lokalna skupnost si prizadeva za enakomeren razvoj vseh delov občine, prav tako pa skuša vplivati pozitivno na število vpisanih otrok v podružnično osnovno šolo Kostrivnica.

Seznam EU projektov Občine Rogaška Slatina

Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:

 

  • pripravo osnov in podlag za razvojne dokumente občine,
  • sodelovanje z regionalnimi agencijami in drugimi organi ter institucijami s področja razvoja,
  • načrtovanje, vodenje in koordiniranje razvojnih ter ostalih projektov in pridobivanje sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije,
  • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju upravnih in strokovno tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij.