Promet in trajnostna mobilnost

01. 03. 2021
Promet in trajnostna mobilnost

Regijski in občinski razvojni dokumenti celostno prometno načrtovanje podpirajo tako v ciljih kot tudi ukrepih. Občani trenutno potujemo največ z osebnimi avtomobili, ostale prometne načine, vključno s pešačenjem, pa uporabljamo manj. Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in druge alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

 

O temah, povezanih s prometom, ima občina izdelane in sprejete dokumente: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Rogaška Slatina, Celostno prometno strategijo Občine Rogaška Slatina in področne splošne akte.

 

Celostna prometna strategija Občine Rogaška Slatina je strateški dokument, v katerem smo delili zaporedje ukrepov na področju prometa, ki nam bodo pomagali doseči celostne spremembe in posledično višjo kakovost bivanja.

 

Ceste

 

V tej novici boste lahko prebrali tudi osnovne informacije o občinskih cestah ter pridobili vloge za dela na/ob cesti.

 

Javne ceste predstavljajo celotno javno cestno omrežje. Delimo jih na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in na občinske ceste, ki so v lasti občine, definirane pa so z določbami Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina (Ur. l. RS št. 86/12, 53/18 - sprememba).

 

Glavna državna cestna povezava G2 - 107 poteka v smeri zahod - vzhod proti meji z Republiko Hrvaško. V Podplatu se odcepi regionalna cesta R1 - 219 proti Slovenski Bistrici na severu. Poleg glavne prometne smeri, poteka po občini tudi regionalna cesta R3 - 685 Tekačevo-Rogaška Slatina - Rajnkovec. Z vidika cestnega prometnega omrežja je mesto in občina Rogaška Slatina relativno dobro pozicionirana. Pomanjkljivost lege je relativna oddaljenost od državnega avtocestnega omrežja. Občina je sicer s sistemom cestnih poti dobro prepredena in zagotavlja skupaj s cestami državne ravni dober dostop v občino in nemoten tranzit preko občine.

 

Občinskih cest je v skupni dolžini 214,5 km, od tega 77,006 km lokalnih cest, 8,04 km lokalnih zbirnih mestnih cest, 4,07 km lokalnih zbirnih krajevnih cest, 125,4 km javnih poti. Na območju občine so še gozdne ceste, ki pa niso v upravljanju občine. Glede na zahtevno topografijo občine je prepredenost s cestnim omrežjem in s tem lokalna dostopnost do naselij ustrezna. 

 

Občinske ceste

 

Obseg zgrajene cestne infrastrukture v občini je zadosten. Občina z rednim vzdrževanjem izboljšuje njihovo stanje za večjo prometno varnost ter z ukrepi za umirjanje motoriziranega prometa spodbuja bolj trajnostne načine mobilnosti.

 

Postopno zmanjšanje motoriziranega prometa je eden najpomembnejših ciljev Celostne prometne strategije. Za vzpostavitev pogojev, ki bi omogočili 15-odstotno zmanjšanje prometa na najbolj obremenjenih cestah, je potrebno usklajeno delovanje več prometnih sistemov in sprememb občanov v odnosu do trajnostne mobilnosti. Ukrepi so predvsem destimuliranje uporabe avtomobilov (omejevanje dostopnosti, prometni predpisi, oženje cestišč ipd.) in vzpodbujanje drugih prometnih načinov (prevoz za starejše, vzpostavitev P+R središča, izposojevalnice koles, polnilnice za električne avtomobile ter omogočanje sobivanja z ostalimi oblikami prevoza itd).

 

 

Za zagotavljanje varnega in nemotenega prometa na občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina, določanje obcestnega varovalnega pasu in pridobivanje dovoljenj veljajo določila Odloka o občinskih cestah v Občini Rogaška Slatina.

 

Ureditev mirujočega prometa

 

Občina Rogaška Slatina je z gradnjo parkirnih hiš na lokacijah pri JZ Zdravstvena postaja Rogaška Slatina (Parkirna hiša Promenada), Kulturni center Rogaška Slatina i(Parkirna hiša Teater) in v Parkirni hiši center na Kidričevi ulici (Parkirna hiša Center) zagotovila zadostno število brezplačnih parkirnih mest. V parkirni hiši Janina, ki je v upravljanju družbe Monetic d.o.o., je parkiranje plačljivo.

 

Brezplačno parkiranje v modrih conah do dveh ur se je v Rogaški Slatini uvedlo s 4. novembrom 2013. Vsak delovni dan, od 7.00 do 15.00 ure, mora voznik na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda na parkirišče. Ob delavnikih, od 15,00 ure dalje, pa do 7. ure zjutraj, ter ob sobotah, nedeljah in praznikih, ni treba označiti časa prihoda na parkirišče.

 

Modre cone so predpisane na naslednjih lokacijah:

 

pri JVIZ Vrtec Rogaška Slatina oz. pri II. Osnovni šoli v Ratanski vasi

pri Zdravstveni postaji Rogaška Slatina, Lekarni Rogaška Slatina in javnem podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o. (mestna blagajna) in v parkirni hiši Promenada,

v centru mesta okrog Pegazove ploščadi

v parkirni hiši Center

pred upravno stavbo Občine Rogaška Slatina.

 

Krožišča v mestu Rogaška Slatina

 

V mestu je enajst krožišč, ki umirjajo promet, povečujejo pretočnost in dajejo razpoznavno podobo zdraviliško turističnemu kraju. Ob ustanovitvi Občine Rogaška Slatina v letu 1994 je bilo v mestu le eno krožišče in to na Zdraviliškem trgu pri glavni avtobusni postaji. Preostala krožišča je Občina Rogaška Slatina zgradila od 2004 do 2020. Zgrajena krožišča dajejo pomemben prispevek k večji prometni varnosti in umirjanju prometa v mestu.

 

Seznam krožišč z letom izgradnje:

 

 1. Krožišče Zdraviliški trg, zgrajeno pred nastankom občine

 2. Krožišče Celjska cesta, zgrajeno leta 2004

 3. Krožišče Steklarna, zgrajeno leta 2007

 4. Krožišče center, zgrajeno leta 2007

 5. Krožišče Prvomajska ulica; zgrajeno leta 2009

 6. Krožišče Partizanska - Stritarjeva ulica, zgrajeno leta 2009

 7. Krožišče Tekačevo, zgrajeno leta 2013

 8. Krožišče Kidričeva ulica, zgrajeno leta 2019

 9. Krožišče Rajnkovec, zgrajeno leta 2019

 10. Krožišče II OŠ Rogaška Slatina zgrajeno leta 2020

 11. Krožišče v Ulici Kozjanskega odreda, zgrajeno leta 2020

 

Nadzor

 

Nadzor nad mirujočim prometom in spoštovanjem določb občinskih splošnih aktov izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje

 

Vloge

 

Oddelek za okolje in prostor v okviru svojih nalog izdaja mnenja, projektne pogoje, soglasja, dovoljenja in druge upravne akte s področij občinskih cest in prometa.

 

Vloge za občane (Oddelek za okolje in prostor)

 

Kontakt

 

Dragan Šućur

Oddelek za okolje in prostor

tel.: 03 8181703

dragan.sucur@rogaska-slatina.siPegaz