Javno zbiranje ponudb za prodajo etažnih delov v poslovni stavbi na naslovu Kidričeva ulica 15, Rogaška Slatina (ponovljeno)

28. 09. 2021

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) ter na podlagi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina za leto 2021, Občina Rogaška Slatina, ki jo zastopa mag. Branko Kidrič, župan, objavlja naslednje

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO ETAŽNIH DELOV V POSLOVNI STAVBI NA NASLOVU KIDRIČEVA ULICA 15, ROGAŠKA SLATINA

 

 1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb

Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina, ki jo zastopa župan, mag. Branko Kidrič (matična številka: 5883946, ID za DDV.: SI84699825).

 1. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb

Predmet prodaje je poslovni prostor na naslovu Kidričeva ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, stavba 2635-60, ki je povezana s parcelo 2635 842/3, 842/7 in 842/8 k.o. 2635. Prodaja se nepremičnina, poslovni prostor z ID znakom 2635 – 60 – 4 in 2635 – 60 – 5 in 2635 – 60 - 9 v skupni površini 560,87 m2, vključno s solastniškim deležem na skupnih prostorih, objektu, napravah in funkcionalnem zemljišču, v sorazmernem delu.

Poslovni prostor v lasti Občine Rogaška Slatina se prodaja kot celota.

Poslovni prostor je v tretji gradbeni fazi.

V ponujenih poslovnih prostorih se bodo lahko opravljale izključno mirne pisarniške dejavnosti.

Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb ni obremenjena. Parkirni prostori niso predmet prodaje, kupec bo lahko neodplačno koristil vsa javno dostopna parkirna mesta v neposredni bližini zgradbe.

Izhodiščna cena nepremičnine je enaka ocenjeni in znaša 470.000,00 EUR.  V ceno ni vključen davek na promet nepremičnin,  v višini 2%, ki ga bo plačal kupec.

Občina Rogaška Slatina ob prodaji poslovnega prostora zahteva vknjižbo odkupne pravice na poslovnem prostoru za čas 5 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe za ceno, po kateri je poslovni prostor prodala in vknjižbo predkupne pravice za enako obdobje.

 1. Pogoji prodaje

Nepremičnina, ki je predmet prodaje, bo predmet odkupne in predkupne pravice;

nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake, ki so oz. bi morale biti kupcu znane;

nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;

z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba v roku 8 dni od dokončne izbire. Če v tem času izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil, prodajalec pa ima pravico zadržati vplačano varščino;

plačilo celotne kupnine v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;

Razpolagalni pravni posel (izročitev intabulacijske klavzule z overjenim podpisom prodajalca) se izvede po plačilu celotne kupnine, stroške zemljiškoknjižne izvedbe prenosa lastninske pravice nosi kupec. V primeru, da kupec plača kupnino ali del kupnine s pomočjo bančnega kredita (in/ali zavarovanja s hipoteko s kupljenimi nepremičninami), se to vprašanje uredi skladno s poslovno prakso za izvedbo tovrstnega plačila in/ali zavarovanja.

 1. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

 V zemljiški knjigi vpisana etažna lastnika (2) imata predkupno pravico, ki jima je bila ponujena že v postopku priprave metode razpolaganja.

 5. Pogoji za udeležbo

Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 29.10.2021 do 11. ure) vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, kar znaša  47.000,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Občine Rogaška Slatina št. SI56 013060100004020, sklic SI00 714199. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

 1. Obvezna vsebina ponudbe

Ponudba za nakup mora vsebovati:

izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);

izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2)

ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);

parafiran »Vzorec pogodbe« (priloga 4);

potrdilo o vplačilu varščine.

Le pravočasna ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti. Ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa formalno pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni. 

 1. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še 60 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

 1. Rok za oddajo ponudb

Ponudba mora biti dostavljena na naslov prodajalca najkasneje do 29.10..2021 do 11. ure. Ponudbo je potrebno vložiti v zaprti kuverti z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine, dela stavbe 2635-60-4 in 2635-60-5– in 2635-60-9 ne odpiraj!«

 1. Kraj in čas odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo javno (oz. s takrat veljavnimi ukrepi NIJZ) in bo potekalo dne 29.10.2021, v prostorih Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, ob 12.00 uri. Soba, kjer bo potekalo odpiranje ponudb, bo ustrezno označena. Javno odpiranje bo vodila imenovana Komisija za vodenje in nadzor postopka ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Rogaška Slatina Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 1. Merilo za izbor

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene.

Po prejemu ponudb se lahko opravijo dodatna pogajanja, da se doseže za prodajalca ugodnejša ponudba.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne smejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 1. Možnost ustavitve postopka prodaje

Izključena je obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki je ponudil najvišjo ceno. Župan ali od njega pooblaščena oseba lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom povrnejo vplačane varščine brez obresti in stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Skrbnik pravnega posla na strani prodajalca je Petra Gašparić.

 1. Dodatne informacije

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Občine Rogaška Slatina, www. obcina-rogaska.si, v URL RS se objavi besedilo javnega zbiranja ponudb.

Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje ter ogleda poslovnih prostorov lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Rogaška Slatina pri ge. Petri Gašparić, v času uradnih ur, telefon 038181715, elektronska pošta: petra.gasparic@rogaska-slatina.si.

 

Številka: 430-0063/2019 -2

Rogaška Slatina,  22.9.2021

 

                                                                                                     Občina Rogaška Slatina

                                                                                                           

 

Vsebina razpisne dokumentacije:

Priloge razpisne dokumentacije (na razpolago v pisarni 210 občinske zgradbe):

PGD, Mercator – Tehna TOZD Inženiring, št. 3725/87-6

Elaborat etažne lastnine